Zagospodarowanie wód deszczowych w mieście

Dodane przez WB - wt., 29/12/2020 - 10:41

Zagospodarowanie wód deszczowych w mieście Kartuzy, w celu poprawy retencyjności zlewni i ochrony przed zmianami klimatu

 1. Koszt kwalifikowany zadania 12 762 040,70 PLN.
 2. Na realizację w/w zadania Gmina Kartuzy otrzymała pożyczkę ze środków WFOŚiGW  w Gdańsku w wysokości 3 000 000,00 PLN.
 3. Głównym efektem realizacji projektu jest poprawa integralności środowiskowej w mieście Kartuzy, dzięki rozbudowie i usprawnieniu systemów odprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz zwiększeniu możliwości retencyjnych zlewni i redukcji ilości zanieczyszczeń trafiających do odbiorników.
  Dzięki podjętym działaniom  znacznie wzmocniono odporność obszaru objętego projektem na powodzie, susze i prawidłowe gospodarowanie wodami opadowymi.
 4. W ramach zadania wykonano:
  • Przebudowę sieci kanalizacji deszczowej;
  • Przebudowę sieci kanalizacji deszczowej (modernizacja niewydajnych odcinków);
  • Rozdział sieci ogólnospławnej poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej;
  • Budowę urządzeń podczyszczających (osadniki i separatory) wody opadowe i roztopowe;
  • Budowę zbiorników retencyjnych na istniejącej sieci kan. deszczowej;
  • Modernizację przepompowni wód opadowych i roztopowych.

 


Więcej informacji na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku: www.wfos.gdansk.pl