Projekt Strategii Rozwoju Gminy Kartuzy 2040

Dodane przez PS - śr., 31/03/2021 - 15:07

Kartuzy, 31.03.2021r.
R.062.1.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 poz. 247), w związku z uchwałą nr XL/355/2021 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 3 marca 2021r. w sprawie określenia trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Kartuzy 2040, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Burmistrz Kartuz zawiadamia:

o wyłożeniu do konsultacji społecznych projektu
Strategii Rozwoju Gminy Kartuzy 2040

Powyższy dokument wyłożony jest do wglądu na okres 35 dni, tj. od 31.03.2021r. do 05.05.2021r.

Dokument jest dostępny na stronie internetowej: www.bip.kartuzy.pl.

Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi w terminie do 5 maja 2021 roku:

- w formie pisemnej przesłanej na adres: Urząd Miejski w Kartuzach, Wydział Rozwoju,  ul. gen. Józefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy lub poprzez złożenie wniosku w Kancelarii Podawczej Urzędu Miejskiego w Kartuzach w siedzibie urzędu przy ul. gen. Józefa Hallera 1, lub w przypadku ograniczeń w bezpośredniej  obsłudze klienta – wrzucenie do odpowiedniego pojemnika umieszczonego na budynku bezpośrednio przy wejściu do Urzędu Miejskiego w Kartuzach, ul. gen. Józefa Hallera 1 (wejście od strony ul.3 Maja);

- w formie elektronicznej na adres email: rewitalizacja@poczta.kartuzy.pl lub za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP, bez konieczności podpisywania bezpiecznym podpisem zaufanym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu; w tytule wiadomości należy podać: Strategia Rozwoju Gminy Kartuzy 2040.

Osobą do kontaktu jest pani Agnieszka Jasyk-Nowak, Wydział Rozwoju tel. 58 694 52 15.

Załączniki do pobrania poniżej.

Kontakt