Gospodarowanie odpadami. Zmiany od 1 stycznia 2022

Dodane przez PS - śr., 05/01/2022 - 08:56

Wydział Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Kartuzach uprzejmie informuje, że do najnowszych zmian, które obowiązują mieszkańców w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, od 01.01.2022 r. należą:

1) selektywne zbieranie odpadów w postaci popiołu z palenisk domowych przez właścicieli, którzy wykorzystują paliwo stałe do ogrzewania nieruchomości. Odpadów popiołu nie można już wrzucać do pojemników na odpady zmieszane/resztkowe. Wystudzone odpady popiołu należy wystawiać do odbioru w pojemniku w dowolnym kolorze lub ocynkowanym, w dniu wyznaczonym w harmonogramie wywozu odpadów. Zgłoszenie  odpadów popiołu do odbioru należy uczynić poprzez złożenie deklaracji o odpadach, osobiście w Urzędzie lub drogą pocztową.

2) zwolnienie z obowiązku posiadania pojemnika na bioodpady przez właścicieli nieruchomości jednorodzinnych, którzy zadeklarowali, że kompostują odpady w przydomowych kompostownikach. Dla tych nieruchomości usługa wywozu  bioodpadów nie będzie wykonywana. Każdą nadwyżkę niewykorzystanych bioodpadów można będzie dostarczyć do Pszok. W dalszym ciągu obowiązuje ulga w opłacie 1 zł od osoby dla tych, którzy kompostują bioodpady. Zgłoszenie zamiaru kompostowania odpadów lub rezygnację należy uczynić poprzez złożenie deklaracji o odpadach, osobiście w Urzędzie, drogą pocztową lub przez uPuap.

3) nowa opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 29 zł od osoby miesięcznie. Zmiana opłaty nie będzie wiązała się z koniecznością złożenia w Urzędzie deklaracji o odpadach. Mieszkańcy otrzymają zawiadomienia z informacją o nowej stawce  opłaty za odpady. W przypadku stwierdzenia braku segregacji odpadów, może zostać nałożona podwyższona opłata za odpady, w wysokości dwukrotności stawki podstawowej – tj. 58 zł od osoby miesięcznie. Podwyżka opłat była niezbędna, ponieważ Gmina od kilku lat pokrywa część kosztów systemu gospodarki odpadami z budżetu kosztem innych inwestycji, w roku 2020 było to 2,2 mln zł, w roku 2021 ok. 2,6 mln zł. Aby ten stan się nie utrzymywał konieczne było zwiększenie opłaty od mieszkańców.

4) nowe górne stawki opłat za wywóz odpadów w pojemnikach o określonej pojemności dla właścicieli nieruchomości niezamieszkanych ustalone uchwałą Rady Miejskiej w Kartuzach nr XLIX/464/2021 z dnia 27.10.2021. Od stycznia 2022 roku mogą ulec zmianie stawki opłat za wywóz odpadów z nieruchomości niezamieszkanych.

5) obowiązek znakowania w sposób trwały i czytelny miejsca gromadzenia odpadów, tj. pojemników, worków, altan śmietnikowych, poprzez wskazanie adresu, numeru budynku, kodu kreskowego dla danej nieruchomości, o ile został nadany przez Urząd.

6) składanie w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości wielolokalowych informacji o ilości osób zamieszkujących w poszczególnych lokalach -  uchwała Nr XLIX/455/2021 Rady Miejskiej w Kartuzach  dnia 27 października 2021 r.

7) od 01.07.2022 r. odpady segregowane typu SZKŁO, PAPIER, BIOODPADY należy wystawiać do odbioru luzem, w znormalizowanych jakościowo pojemnikach, zachowując odpowiednią kolorystykę pojemników:

SZKŁO – w pojemniku w kolorze zielonym,
PAPIER – w pojemnik w kolorze niebieskim,
BIO – w pojemniku w kolorze brązowym.

Oznacza to, że do zbierania tych odpadów nie będzie można już stosować foliowych/plastikowych worków. Powyższe jest związane z koniecznością zaprzestania zanieczyszczania workami foliowymi odpadów selektywnie zebranych.

Szczegółowo zagadnienia dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kartuzy przedstawia Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Kartuzy, przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kartuzy.

Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości określa uchwała Nr L/476/2021 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Więcej na stronie internetowej www.odpady.kartuzy.pl.


Załączniki:

zał. akt (14)
Uchwała nr LI/483/2021 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXXVII/331/2020 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik (DZ. URZ. WOJ. 2021.4952)

zał. akt (15)
Uchwała nr L/476/2021 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (DZ. URZ. WOJ. 2021.4762)

zał. akt (16)
Uchwała nr L/477/2021 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kartuzy (DZ. URZ. WOJ. 2021.4763)

zał. akt (17)
Uchwała nr XLIX/455/2021 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/195/2019 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Kartuzy, zmienionej uchwałą Nr XXX/269/2020 Rady Miejskiej w Kartuzach z 15 lipca 2020 r. (DZ. URZ. WOJ. 2021.4209)

zał. akt (18)
Uchwała nr XLIX/464/2021 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/263/2020 z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych (DZ. URZ. WOJ. 2021.4211)