Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi - ogłoszenie o konsultacjach

Dodane przez WB - śr., 07/04/2021 - 18:11

Ogłoszenie o konsultacjach

projektu Uchwały Rady Miejskiej  w sprawie: zmian w załączniku do Uchwały Rady Miejskiej w Kartuzach Nr XXXV/321/2020 z dnia 25 listopada 2020r. w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kartuzy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021,


Na podstawie Zarządzenia Nr 39/2021 Burmistrza Kartuz z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1057) projektu uchwały w sprawie: zmian w Załączniku do Uchwały Rady Miejskiej w Kartuzach Nr XXXV/321/2020 z dnia 25 listopada 2020r. w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kartuzy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021, Burmistrz Kartuz zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 wyżej cytowanej ustawy do konsultacji . W ramach konsultacji zapraszamy do zapoznania się z projektem zmian, zgłaszania uwag, sugestii w odniesieniu do zapisów tego dokumentu. Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od 7.04.2021 r. do 28.04.2021 r. Uwagi do projektu należy zgłaszać na załączonym formularzu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.04.2021 r. (włącznie) do godz. 9.00 na adres poczty elektronicznej: kultura@poczta.kartuzy.pl lub tradycyjnej: Urząd Miejski w Kartuzach, ul. gen. J. Hallera 1, 83–300 Kartuzy. Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Promocji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Kartuzach, ul. gen. J. Hallera 1.

/-/ Mieczysław Grzegorz Gołuński

Burmistrz Kartuz
 

Kontakt