Wstrzymana realizacja programu

Dodane przez PS - wt., 05/01/2021 - 15:36
Uprzejmie informujemy, że radni Rady Miejskiej w Kartuzach w czasie sesji dn. 30 grudnia 2020 r. nie uchwalili Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok. Będzie to miało skutki w postaci braku możliwości realizowania do czasu podjęcia uchwały założeń programowych należących do zadań własnych gminy, a mianowicie:
 
 • Nie będzie mogła być kontynuowana działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kartuzach zgodnie z procedurą postępowania wobec osób nadużywających alkoholu;
 • Nie będzie mogła być udzielana pomoc psychologiczna i terapeutyczna dla osób nadużywających alkoholu oraz środków psychoaktywnych i od niego uzależnionych;
 • Nie będzie mogła być kontynuowana merytoryczna współpraca i wpieranie finansowe klubów / punktów konsultacyjnych/placówek/poradni w których prowadzone są wszelkiego rodzaju terapie, w tym z:
  • Poradnią Leczenia Uzależnień w Kartuzach,
  • Klubem Abstynenta NOVUM w Kartuzach,
  • Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne „Kaszuby” Sp. z o. o. w Kartuzach,
  • Centrum Interwencji Kryzysowej w Kartuzach,
  • Ośrodkiem Terapii i Profilaktyki Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnionych w Żukowie,
  • Punktem Konsultacyjnym dla Osób Uzależnionych od Środków Psychoaktywnych i ich Rodzin przy CIK w Kartuzach,
  • Punktem Konsultacyjnym dla Osób Uzależnionych od Środków Psychoaktywnych przy Klubie Abstynenta NOVUM w Kartuzach,
  • Szkołą Rodzenia przy PCZ Kartuzy,
  • innymi placówkami leczenia uzależnień.

Ponadto:
 • Nie będzie mogło być udzielane wsparcie finansowe w zakresie zakupu sprzętu, wyposażenia i modernizacji wyżej wymienionych instytucji;
 • Nie będzie mogła być udzielana rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomoc psychologiczna i prawna, a w szczególności nie będzie mogła być świadczona ochrona przed przemocą w celu zmniejszenia ilości i dolegliwości zaburzeń życia rodzinnego związanych z nadużywaniem alkoholu oraz środków psychoaktywnych;
 • Nie będzie mogła być prowadzona profilaktyka działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży;
 • Nie będą mogły być prowadzone pozalekcyjne zajęcia, a także podejmowanie działania na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych w celu opóźnienia pierwszej inicjacji alkoholowej i zmniejszenia ilości oraz częstotliwości spożywanego alkoholu oraz środków psychoaktywnych wpływających na psychikę człowieka;
 • Nie będą mogły się odbywać profilaktyczno-edukacyjne imprezy masowe dla mieszkańców Gminy Kartuzy;
 • Nie będzie mogła być realizowana profilaktyka z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych na terenie gminy Kartuzy, odpowiadająca standardom wyznaczonym przez nowoczesne technologie profilaktyczne;
 • Nie będą mogły być kontynuowane zajęcia socjoterapeutyczne z zakresu profilaktyki i edukacji;
 • Nie będą mogły być podejmowanie interwencje w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
 • Nie będzie mogła być realizowana procedura udzielania dotacji celowych dla organizacji pozarządowych na realizację zadań gminy w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przekazywanych na podstawie otwartych konkursów ofert.