Obowiązek przygotowywania planów postępowań o udzielenie zamówień publicznych wprowadziła nowelizacja ustawy Pzp z czerwca 2016 roku. Planowanie stanowi czynność, której podjęcie wiąże się z licznymi korzyściami zarówno dla zamawiających jak i wykonawców. W zamówieniach publicznych pozwala na:

  • racjonalne zarządzanie posiadanymi zasobami,
  • efektywne wydatkowanie środków publicznych oraz
  • wyeliminowanie ryzyka niewłaściwego udzielania zamówień.

Skonkretyzowanie potrzeb zamawiającego poprzez wskazanie jego zapotrzebowania na realizację określonych dostaw, usług czy robót budowlanych w określonej perspektywie czasowej, to pierwszy krok umożliwiający osiągnięcie zamierzonego celu. Wiedza o takich potrzebach pozwala nie tylko prawidłowo oszacować wartości zamówienia i dobrać właściwą procedurę. Daje również możliwość takiego zaplanowania działań, które pozwoli przygotować postępowanie zmierzające do wyłonienia wykonawcy, jego wszczęcie oraz zlecenie realizacji (podpisanie umowy) w odpowiednim czasie.

Upublicznione plany z całą pewnością wpływają również na zwiększenie konkurencyjności w postępowaniach, do których wykonawcy będą mogli przygotować się znacznie wcześniej poprzez odpowiednią alokację posiadanych zasobów w czasie.

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

 AKTUALNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY KARTUZY 

zaktualizowany: 06.02.2020r. (kliknij aby pobrać lub otworzyć)

Plan zamówień publicznych Gminy Kartuzy

------------------------------

2018: Plan zamówień publicznych Gminy Kartuzy 

2019: Plan zamówień publicznych Gminy Kartuzy