Niniejszym Burmistrz Kartuz ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych.

Burmistrz Kartuz ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych.

 1. Szkoła Podstawowa w Mirachowie, 83-329 Mirachowo, ul. Szkolna 2
 2. Szkoła Podstawowa w Staniszewie, 83-328 Sianowo, Staniszewo 2A
 3. Zespół Kształcenia i Wychowania w Dzierżążnie, 83-332 Dzierżążno, ul. Edukacji Narodowej 4a
 4. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi „Akademia Przedszkolaka ” w Kartuzach, 83-300 Kartuz, Os. Wybickiego 33


 5. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597)
 6. Oferty osób przystępujących do konkursu, zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587), powinny zawierać następujące dokumenty:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej;


2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

 - stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

 - stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

 - stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;


3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

 - imię (imiona) i nazwisko,

 - datę i miejsce urodzenia,

 - obywatelstwo,

 - miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),


4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o których mowa w punkcie 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnianiu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;


5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;


6) poświadczone prze z kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim ( tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 43 poz. 224 z późn. zm.) – w przypadku cudzoziemca;


7) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;


8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;


9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;


10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1311 z późn. zm.)


11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2186) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.


12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;


13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;


14) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.) lub art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;


15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych

 1. Kandydaci obowiązani są posiadać w dniu konkursu oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 4 -7, 12 i 13. Ponadto przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego, przewodniczący komisji konkursowej ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.
 2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, telefonem kontaktowym oraz dopiskiem ,,Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora (należy wpisać nazwę placówki)” w terminie do dnia 30 kwietnia 2018 r. do godz. 16:00 bezpośrednio w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Kartuzach, ul. gen J. Hallera 1, parter. W przypadku wysłania ofert pocztą na adres : Urząd Miejski w Kartuzach, ul. gen. J. Hallera 1, 83-300 Kartuzy – decyduje data wpływu oferty do Urzędu.
 3. Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.
 4. Konkursy przeprowadzą komisje konkursowe, powołane przez Burmistrza Kartuz.
 5. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci i członkowie komisji zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej.