Niniejszym Burmistrz Kartuz ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych.

Burmistrz Kartuz ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych.

 1. Szkoła Podstawowa w Mirachowie, 83-329 Mirachowo, ul. Szkolna 2
 2. Szkoła Podstawowa w Staniszewie, 83-328 Sianowo, Staniszewo 2A
 3. Zespół Kształcenia i Wychowania w Dzierżążnie, 83-332 Dzierżążno, ul. Edukacji Narodowej 4a
 4. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi „Akademia Przedszkolaka ” w Kartuzach, 83-300 Kartuz, Os. Wybickiego 33


 5. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597)
 6. Oferty osób przystępujących do konkursu, zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587), powinny zawierać następujące dokumenty:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej;


2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

 - stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

 - stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

 - stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;


3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

 - imię (imiona) i nazwisko,

 - datę i miejsce urodzenia,

 - obywatelstwo,

 - miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),


4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o których mowa w punkcie 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnianiu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;


5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;


6) poświadczone prze z kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim ( tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 43 poz. 224 z późn. zm.) – w przypadku cudzoziemca;


7) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;


8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;


9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;


10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1311 z późn. zm.)


11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2186) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.


12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;


13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;


14) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.) lub art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;


15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych

 1. Kandydaci obowiązani są posiadać w dniu konkursu oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 4 -7, 12 i 13. Ponadto przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego, przewodniczący komisji konkursowej ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.
 2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, telefonem kontaktowym oraz dopiskiem ,,Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora (należy wpisać nazwę placówki)” w terminie do dnia 30 kwietnia 2018 r. do godz. 16:00 bezpośrednio w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Kartuzach, ul. gen J. Hallera 1, parter. W przypadku wysłania ofert pocztą na adres : Urząd Miejski w Kartuzach, ul. gen. J. Hallera 1, 83-300 Kartuzy – decyduje data wpływu oferty do Urzędu.
 3. Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.
 4. Konkursy przeprowadzą komisje konkursowe, powołane przez Burmistrza Kartuz.
 5. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci i członkowie komisji zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej.Skrót pozostałych informacji

Muzyka Świata - czyli drugie spotkanie na kartuskim Rynku

Dzięki Los Companieros z Peru w niedzielne popołudnie mogliśmy odbyć muzyczną podróż do Ameryki Południowej. Klimat Peru, Ekwadoru czy Boliwii swą barwną i trochę tajemniczą kulturą

Festiwal Nalewki Kaszubskiej - Kartuzy 2018

W sobotę 14 lipca oo godz. 14 rozpoczął się Festiwal Nalewki Kaszubskiej organizowany co roku w kartuskim Muzeum Kaszubskim im. Franciszka Tredera. Wbrew pozorom nie jest to impreza wyłącznie…

Badania terenowe rozpoznawania upraw

Urząd Statystyczny w Gdańsku informuje, że bieżącym tygodniu dobiegają końca badania rozpoznawania upraw rolnych na polach. Każde badanie oparte będzie o zdjęcia satelitarne i opinię odpowiedniego…

Prezydent RP z... kartuskim miśkiem Bruno

W sobotni poranek, 7 lipca spod Urzędu Miejskiego w Kartuzach odjechał autokar do Somonina na specjalny pociąg "Transcassubia", który zawiózł pasażerów do Luzina na 20. Jubileuszowy…

Burmistrz Kartuz informuje...

Poprawa atrakcyjności turystycznej Szwajcarii Kaszubskiej poprzez uatrakcyjnienie oferty turystycznej na terenie miasta Kartuzy i miejscowości Kaliska w zakresie turystyki i krajoznawstwa…

Bawaria na kartuskim Rynku!

Są wakacje - czas na podróże, muzyczne podróże. 8 lipca odbyła się inauguracja cyklu koncertów z cyklu "Muzyka Świata na kartuskim Rynku". Tym razem zaprosiliśmy Państwa w muzyczną

Tłumy na Truskawkobraniu

W minioną sobtę, 7 lipca odbyło się tradycyjne Truskawkobranie. Gwiazdy tego wieczoru: Natalia Szroeder i Kamil Bednarek sprawiły, że amfiteatr na Złotej Górze był wypełniony po

I odsłona II Pleneru Artystycznego za nami

Za nami I odsłona II Pleneru Artystycznego na Rynku w Kartuzach. Bohaterami dnia byli Anna Gross i Tomasz Gos. Wydarzenie zorganizował Klub Literatury i Sztuki im. Grażyny Pytki przy Miejskiej…

Podziękowania za znaczące sukcesy sportowe

Wczoraj w Urzędzie Miejskim mieliśmy zaszczyt gościć 14-letnie koszykarki UKS BAT Kartuzy oraz biegaczy sekcji lekkoatletycznej GKS Cartusia Kartuzy, Tomasza Kurowskiego i Kacpra Adamc…

Letnie Spacery po Kartuzach z Przewodnikiem. II edycja

Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza po raz drugi na bezpłatne letnie spacery z przewodnikiem PTTK po Stolicy Kaszub.

Chroń uszy przed hałasem! Zgłoś swoje uwagi.

Do 18 lipca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku można zapoznać się z projektem dokumentacji oraz zgłosić własne uwagi do dokumentu dot. przystąpienia do opracowania…

Dworzec integracyjny już otwarty. To rewolucja komunikacyjna i wizerunkowa

We wtorek 26 czerwca nastąpiło otwarcie nowego dworca integracyjnego w Stolicy Kaszub. To rewolucja nie tylko dla miasta – skorzystają mieszkańcy całej Gminy Kartuzy, która z roku na…