Naukę czas zacząć! To już koniec wakacji! Burmistrz Kartuz gościł dzisiaj na inauguracjach roku szkolnego 2018/2019 w Szkołach Podstawowych (kolejno na fotografiach) nr 1 i 2 w Kartuzach, Koloni, Staniszewie oraz Mirachowie. Pozostałe szkoły odwiedzili zastępcy p. Burmistrza.

Rozpoczęty już nowy rok szkolny stanowi wyzwanie nie tylko dla uczniów i nauczycieli, lecz także dla jednostek samorządu terytorialnego, którym podlegają funkcjonujące placówki oświatowe.


Chcąc zapewnić odpowiednie warunki pracy i nauki w szkołach, podczas przerwy wakacyjnej przeprowadza się wiele różnego rodzaju prac remontowych i konserwatorskich, pozyskuje się dofinansowania na wyposażenie sal lekcyjnych w nowoczesny sprzęt multimedialny (dostosowany do potrzeb rozwijającej się technologii) czy też składa się wnioski na realizację projektów, które umożliwiają organizację zajęć dodatkowych dla dzieci – wyrównujących bądź rozwijających ich umiejętności.


Przykładem gminy realizującej wspomniane zadania jest Gmina Kartuzy. Jak wiadomo, na jej terenie funkcjonują 23 podległe publiczne placówki oświatowe (11 szkół podstawowych, 1 liceum, 8 przedszkoli i 3 punkty przedszkolne).


W trakcie minionego okresu wakacyjnego w wielu szkołach przeprowadzono prace remontowe i konserwatorskie polegające między innymi na wymalowaniu i odświeżeniu sal lekcyjnych (SP Prokowo, ZSO nr 2 w Kartuzach, SP nr 2 w Kartuzach, SP Kolonia, SP Mirachowo, ZKiW Dzierżążno, ZKiW Brodnica Górna), wyremontowano też istniejące toalety dla uczniów (ZSO nr 2 w Kartuzach, SP Kolonia, SP Grzybno).


Dodatkowo w SP w Prokowie zamontowano nowe ogrodzenie szkolne, zaś przy SP nr 2 w Kartuzach zbudowano nowe boisko. W sierpniu  w ZKiW w Dzierżążnie wykonano modernizację drogi dojazdowej do szkoły poprzez wylanie nowego asfaltu, zamontowano tam dodatkowe szafki dla uczniów (w korytarzu szkolonym).


W przypadku ZKiW w Brodnicy Górnej skupiono się przede wszystkim na zachowaniu bezpieczeństwa na terenie placówki i zamontowano monitoring – zarówno w szkole podstawowej, jak i w przedszkolu.


Na szczególną uwagę zasługuje SP nr 1 w Kartuzach, gdzie poddano wymianie instalację centralnego ogrzewania, części instalacji elektrycznej oraz okna. Dodatkowo dokonano tam kapitalnego remontu sali gimnastycznej i łącznika.


Również dużo zmian zostało przeprowadzonych w SP w Kiełpinie, gdzie podjęto się rozbudowy, nadbudowy, przebudowy i termomodernizacji budynku szkoły oraz modernizacji kotłowni szkoły poprzez wymianę instalacji olejowej wewnętrznej na instalację gazową.


Dodatkowo od 1 września 2016 r. w szkołach trwa realizacja dwóch obszernych projektów, na które pozyskano dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej: Szkoła nowych możliwości – rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych  na rynku pracy uczniów i nauczycieli gminy Kartuzy oraz Utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych w ośrodkach wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Kartuzy.


W ramach tych projektów do 31 października 2018 r. w szkołach prowadzone są dodatkowe zajęcia rozwijające, wyrównujące i rewalidacyjne dla dzieci i młodzieży.


Ponadto w 2018 r. udało się pozyskać dotację celową od Wojewody Pomorskiego na realizację wieloletniego, uchwalonego przez Radę Ministrów programu pn. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Gmina Kartuzy otrzymała wspomnianą dotację na realizację zadań wynikających z Priorytetu 3 programu (pn. Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych) dla następujących placówek: ZKiW w Dzierżążnie, SP nr 1 w Kartuzach, SP w Grzybnie, SP w Kolonii oraz SP w Mirachowie.


Głównym założeniem programu jest wzmocnienie aktywności czytelniczej społeczeństwa oraz rozwój bibliotek w Polsce. Warunkiem uzyskania środków finansowych było zapewnienie przez Gminę Kartuzy wkładu własnego stanowiącego co najmniej 20% kosztów realizacji zadania, odrębnie dla każdej ze szkół. Otrzymane fundusze pozwoliły m.in. na zaplanowanie i realizację zakupów nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami). W listopadzie 2018 r. Gmina złoży wniosek o nowe dofinansowanie dla tych szkół, które do tej pory nie zostały objęte wspomnianym projektem.


W czerwcu bieżącego roku do Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie wpłynął wniosek Gminy Kartuzy o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w roku 2018 (z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych). Jak wynika z komunikatu MEN, wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym w dniu 24 lipca br.


W związku z pojawieniem się informacji o programie pn. Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020, Gmina Kartuzy wyraziła chęć uczestnictwa w nim i złożyła w okresie wakacyjnym wniosek o dofinansowanie. Wspomniany program jest kontynuacją rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej, realizowanego w latach 2007-2015 oraz 2016-2017 w zakresie wspierania działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych (zgodnie z kierunkiem interwencji 7.2 pn. Przeciwdziałanie i zwalczanie przestępstw oraz zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, Cel 7 pn. Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa porządku publicznego; Strategii Sprawne Państwo 2020).


Wśród trzynastu projektów, które zostały wybrane przez komisję w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, znalazły się 3 projekty złożone przez Gminę Kartuzy. Zostały one zakwalifikowane do kolejnego etapu, podczas którego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przyzna dofinansowanie na realizację programów, które uzyskają najwięcej punktów.


Projekty, które pomyślnie przeszły pierwszy etap oceny to:

  1. Gmina Kartuzy – Działajmy razem dla bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej w Mirachowie,
  2. Gmina Kartuzy – Na złość- wychodzę z domu,
  3. Gmina Kartuzy – Bezpieczny w ruchu drogowym – zwiększamy świadomość uczniów ze Szkoły Podstawowej w Prokowie.


Motywację do nauki stanowi również przyznawane przez Gminę Stypendium Burmistrza Kartuz dla szczególnie uzdolnionych uczniów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Kartuzy.


W miesiącu lipcu bieżącego roku uczniowie ubiegający się o stypendium składali swoje wnioski, a łączna ich liczba wyniosła 68. Decyzję o przyznaniu nagrody podejmie Burmistrz Kartuz, a już we wrześniu odbędzie się uroczyste rozdanie stypendium wszystkim, którzy spełnili wymagane kryteria.


W wyniku przeprowadzenia reformy systemu oświaty w 2017 r., po 19 latach do wszystkich szkół podstawowych powróciły klasy VII, a w tym roku również klasy VIII, natomiast z dniem 31 sierpnia 2019 r. istniejące gimnazja ulegną całkowitej likwidacji. Zmiany te wpłynęły znacząco również na gminne placówki, gdyż funkcjonujące tutaj gimnazja są stopniowo wygaszane i ostatecznie zostaną przekształcone w szkoły podstawowe.


Oznacza to, że obecny rok szkolny jest pierwszym, w którym absolwenci ukończą ósmą klasę SP i jednocześnie ostatnim z absolwentami klas trzecich gimnazjalnych.


Do jednego z głównych zadań Gminy należy zapewnienie wszystkim uczniom zamieszkałym na jej terenie dowozu do najbliższej placówki edukacyjnej. Na rok szkolny 2018/2019 w wyniku przetargu wyłoniono 3 przewoźników, którzy będą dowozić dzieci do szkół i ośrodków specjalnych.


Ponadto od drugiej połowy 2018 r. Gmina Kartuzy dzięki dofinansowaniu ze środków PFRON jest w posiadaniu nowego busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych, którego otrzymała w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III.


Złożony w 2017 r. wniosek został rozpatrzony pozytywnie, a Gmina otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 75 tys. zł.

rozpo sp 1 (1)
rozpo sp 1 (2)
rozpo sp 1 (3)
rozpo sp 1 (4)
rozpo sp 1 (5)
rozpo sp 1 (6)
rozpo sp 1 (7)
rozpo sp 1 (8)
rozpo sp 1 (9)
rozpo sp 1 (10)
rozpo sp 1 (11)
rozpo sp 1 (12)
rozpo sp 1 (13)
rozpo sp 1 (14)
rozpo sp 1 (15)
rozpo sp 1 (16)
rozpo sp 1 (17)
rozpo sp 1 (18)
rozpo sp 1 (19)
rozpo sp 1 (20)
rozpo sp 1 (21)DSC_4727
DSC_4691
DSC_4733
DSC_4737
DSC_4739
DSC_4747
DSC_4751
DSC_4756
DSC_4679
DSC_4758
DSC_4762
DSC_4764
DSC_4766
DSC_4772
DSC_4776
DSC_4779
DSC_4785
DSC_4789
DSC_4794
DSC_4796
DSC_4798
DSC_4800
DSC_4804
DSC_4805
DSC_4808
DSC_4810
DSC_4811
DSC_4813
DSC_4818
DSC_4823
DSC_4825DSC_4518
DSC_4521
DSC_4533
DSC_4571
DSC_4574
DSC_4579
DSC_4585
DSC_4596
DSC_4600
DSC_4608
DSC_4625
DSC_4637
DSC_4643
DSC_4646
DSC_4651
DSC_4656
DSC_4662
DSC_4676DSC_4186
DSC_4189
DSC_4198
DSC_4202
DSC_4220
DSC_4229
DSC_4233
DSC_4239
DSC_4243
DSC_4271
DSC_4284
DSC_4302
DSC_4312
DSC_4316
DSC_4319
DSC_4322
DSC_4327
DSC_4329
DSC_4333
DSC_4342
DSC_4346
DSC_4352
DSC_4355
DSC_4366
DSC_4378
DSC_4384
DSC_4388
DSC_4404
DSC_4408
DSC_4418
DSC_4421
DSC_4425
DSC_4431
DSC_4435
DSC_4441
DSC_4445
DSC_4447
DSC_4456
DSC_4459
DSC_4465
DSC_4473
DSC_4480
DSC_4481
DSC_4487
DSC_4491
DSC_4492
DSC_4494
DSC_4496
DSC_4499
DSC_4501
DSC_4503
DSC_4505
DSC_4507
DSC_4509
DSC_4510
DSC_4512DSC_3984
DSC_3989
DSC_3990
DSC_3991
DSC_3995
DSC_3997
DSC_3998
DSC_4001
DSC_4002
DSC_4006
DSC_4016
DSC_4019
DSC_4022
DSC_4024
DSC_4031
DSC_4032
DSC_4044
DSC_4046
DSC_4054
DSC_4055
DSC_4068
DSC_4079
DSC_4087
DSC_4096
DSC_4101
DSC_4107
DSC_4110
DSC_4120
DSC_4122
DSC_4125
DSC_4131
DSC_4142
DSC_4148
DSC_4170
DSC_4174
DSC_4177
DSC_4182