Rusza przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach! 6 maja 2019 r. Burmistrz Kartuz podpisał umowę na to zadanie.

Przedmiotem zamówienia jest Etap I i Etap II zadania pn. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach na działkach 7/4 obr. Ewid. 2, 1/40, 1/41, 1/42, 1/43 obr. Ewid. 5.

Zamierzenie inwestycyjne podzielono na cztery niezależne etapy. Każdy z nich stanowić będzie niezależny funkcjonalnie element do czasu połączenia ich w jedną spójną całość. Etap III i IV nie są objęte przedmiotem niniejszego zamówienia.

Szczegółowe informacje:
http://www.kartuzy.pl/stolica_kaszub/przetargi/1941-zp-271-5-2019-przebudowa,-rozbudowa-i-nadbudowa-szko%C5%82y-podstawowej-nr-2-w-kartuzach-etap-i-i-etap-ii

Informacja z otwarcia ofert:

http://poczta.kartuzy.pl/przetargi/2019/zp_05_2019/5_19_informacja_z_otwarcia.pdf

Wynik przetargu:
http://poczta.kartuzy.pl/przetargi/2019/zp_05_2019/zp_05_2019_informacja_o_wyborze_oferty.pdf


Opis zakresu objętego Etapem I:


1) W ramach inwestycji przewiduje się:

a) budowę wolnostojącej kotłowni gazowej opalanej gazem ziemny, bezpośrednio w sąsiedztwie istniejącego przyłącza gazowego,
b) przebudowę istniejącej sali gimnastycznej oraz drogi pożarowej,
c) wymianę rodzaju ocieplenia ściany wschodniej istniejącej szkoły ( REI 120) wraz z wymianą drzwi zewnętrznych do EI 60,
d) wykonanie odpowiednich elementów instalacji C.O. oraz całej kanalizacji deszczowej wg branży sanitarnej.

2) Program użytkowy:

W obiekcie przewiduje się realizacje dwóch pomieszczeń. W pomieszczeniu kotłowni projektuje się realizacje przeniesionych z istniejącej kotłowni kotłów o łącznej mocy 235kW oraz nowoprojektowanego kotła o mocy 327kW. Ponadto ww. budynku przewiduje się pomieszczenie przeznaczone na potrzeby magazynowania sprzętu do obsługi terenów zielonych towarzyszących szkole. Oba pomieszczenia dostępne z zewnątrz bezpośrednio z terenu.

Opis zakresu objętego Etapem II:

1) W ramach inwestycji przewiduje się:

a) rozbiórkę istniejących elementów budynku w kolizji z projektowanych zespołem obiektów,
b) przebudowę i nadbudowę części istniejącej sali gimnastycznej i wykorzystanie jej do funkcjonowania szkoły podczas realizacji inwestycji. Część ta stanowić będzie bezpośrednią kontynuację funkcji szkolnej prowadzonej dotychczas na terenie inwestycji, w budynku istniejącym nie objętym opracowaniem. Lokalizacja zakłada wykorzystanie istniejącego łącznika parterowego i dobudowanie do niego trzykondygnacyjnego obiektu ze stropodachem pełnym, niepodpiwniczonego w osi północ południe, będącej kontynuacją osi istniejącego łącznika.

2) Program użytkowy:

Projekt przewiduje przebudowę, rozbudowę i nadbudowę istniejącej sali gimnastycznej. Do komunikacji przewidziany został korytarz łączący istniejący łącznik z projektowaną salą sportową (Etap III i Etap IV). Z korytarza przewiduje się wejścia do dwóch sal lekcyjnych w tym jednej specjalistycznej (fizyka, chemia, matematyka) wyposażonych w dygestoria, zlew oraz stół doświadczalny z wyciągami powietrza dedykowanymi każdej z poszczególnych sal. Każda z sal wyposażona została w zaplecze magazynowe. Ponadto przewiduje się również lokalizacje sanitariatów damskiego i męskiego. Opisany układ jest powtarzalny dla każdej z trzech projektowanych kondygnacji. Z korytarza projektuje się wejście do świetlicy cichej z zapleczem magazynowym. Przebudowywana aula wyposażona zostanie w dwa wyjścia – jedno bezpośrednio na hol łącznika istniejącego, drugie natomiast na projektowany korytarz.

Na potrzeby funkcjonowania sali zaprojektowano dwa magazyny ( sprzętu sportowego oraz odzieży zespołu regionalnego). Komunikacja pionowa odbywać się będzie poprzez napowietrzaną i oddymiana klatkę schodową realizowaną na Etapie II. W części późniejszej, projektowanej jako Etap III, komunikacja wspomagana będzie poprzez projektowaną windę i drugą klatkę schodową. Zespoły sanitariatów wspomagane będą przez istniejące sanitariaty w części szkoły nie objętej opracowaniem oraz nowoprojektowane zespoły sanitarne Etapu III i IV. Na parterze w pomieszczeniu pod schodami projektuje się tymczasowy (na potrzeby etapu II) węzeł c.o. oraz przyłącze wody bytowej i hydrantowej. Na pierwszym piętrze zaprojektowano świetlicę. Pozostały układ funkcjonalny jest paralelny z układem pomieszczeń parteru. Pomniejszony o światło auli, która jest projektowana na wysokość dwóch kondygnacji.

Na drugim piętrze przewiduje się oprócz powtarzalnego układu sal lekcyjnych z zespołem magazynowym oraz węzłami sanitariatów, realizację zespołu administracji szkoły. W ramach części biurowej projektuje się sekretariat, komunikację połączoną z aneksem socjalnym i dwoma węzłami sanitarnymi na potrzeby pracowników. Z komunikacji projektuje się wejścia do pomieszczeń: archiwum, pokoju intendenta, pokoju dyrektora placówki, pokoju pierwszego zastępcy, pokoju drugiego zastępcy. Ponadto na drugim piętrze projektuje się gabinet lekarski wielofunkcyjny. W ramach świadczonych przezeń usług nie przewiduje się poważnych zabiegów medycznych tj: wymagających specjalistycznych urządzeń. W projekcie zakłada się świadczenie taki usług jak: logopedia, psychologia, fluoryzacja, zajęcia z higienistą/ką. W gabinecie projektuje się węzeł sanitarny dla pracownika oraz magazyn.


5. Teren objęty przedmiotową inwestycją nie znajduje się pod ochroną konserwatorską.


6. Zamówienie obejmuje w szczególności wykonanie następujących kategorii robót:

1) roboty przygotowawcze,
2) wycinkę drzew,
3) roboty rozbiórkowe kolidujących elementów zagospodarowania terenu oraz istniejącego budynku z salą sportową,

4) budowę wolnostojącego budynku kotłowni gazowej z masztem wraz z wewnętrznymi instalacjami: gazową, c.o., elektryczną , wodociągową i kanalizacji sanitarnej,
5) wymianę ocieplenia ściany wschodniej istniejącego budynku szkoły wraz z wymianą drzwi,
6) wykonanie zagospodarowania terenu wraz z ułożeniem nawierzchni ciągów jezdnych (droga pożarowa), pieszych i miejsc postojowych, nawierzchni trawiastych, budowę wiaty śmietnikowej,

7) budowę kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią odprowadzającej wodę z dachów i terenów utwardzonych,
8) budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, a także przełożenie części istniejącej,
9) budowę sieci wodociągowej p.poż wraz z tymczasowym przyłączem do przebudowywanego i nadbudowywanego budynku (Etap II),

10) budowę sieci cieplnej wraz z tymczasowym przyłączem do przebudowywanego i nadbudowywanego budynku (Etap II),
11) budowę infrastruktury technicznej zasilającej oświetlenie terenu oraz przepompownie ścieków, 12) przebudowę i nadbudowę budynku części istniejącej sali gimnastycznej wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji elektrycznych, teletechnicznych, sanitarnych: wody zimnej, wody ciepłej, cyrkulacji c.w.u, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego do projektowanej centrali wentylacyjnej, 13) roboty wykończeniowe.

[…]