W związku z zakończeniem roku szkolnego 2019/2020 informujemy o możliwości składania wniosków o Stypendium Burmistrza Kartuz dla szczególnie uzdolnionych uczniów, w terminie 01.07 - 31.07 2020 r.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium określono w Uchwale Nr XL/448/2017 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 25 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Kartuz dla szczególnie uzdolnionych uczniów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Kartuzy.

O stypendium może się ubiegać uczeń, który w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na które przyznawane jest stypendium, spełnił co najmniej jeden z niżej wymienionych kryteriów:

1. Zdobył tytuł laureata lub finalisty konkursu, olimpiady i turnieju, organizowanego na podstawie aktu wykonawczego, wydanego na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1943 z późn. zm.);

2. W wyniku klasyfikacji końcoworocznej lub końcowej uzyskał średnią ocen co najmniej:

a. 5,50 – w przypadku ucznia klasy VII i VIII szkoły podstawowej lub ucznia klasy gimnazjalnej;
b. 5,40 – w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej.


Wniosek o przyznanie stypendium składa pełnoletni uczeń lub rodzic/opiekun prawny ucznia niepełnoletniego.

Do wniosku o przyznanie stypendium dołącza się następujące dokumenty:

1) potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły kopię zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty konkursu, olimpiady i turnieju,
2) zaświadczenie zawierające informacje o uzyskanej średniej ocen, wydane przez dyrektora szkoły, do której uczęszczał uczeń w roku szkolnym.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: (58) 694-51-75
Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Kartuzach pok. 115.

Pobierz treść uchwały: tutaj.