Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Kazimierza w Kartuzach uzyskała dofinansowanie projektu „Szkoła na miarę Europy” w wysokości 21 tys. 694 euro w ramach programu Erasmus+, akcja KA101. Nowy projekt pojawi się też w kartuskiej „Dwójce” pn. „Matematyka Europejczyka” – kreatywny nauczyciel kluczem do rozwijania kompetencji STEAM u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi".

Celem projektu, który będzie realizowany w "Jedynce" jest podniesienie jakości pracy szkoły oraz nadania jej europejskiego wymiaru poprzez udział kadry w zagranicznych mobilnościach (12 nauczycieli), podzielenie się wiedzą, a także wdrożenie nowatorskich i skutecznych rozwiązań do codziennej pracy dydaktycznej i zarządczej szkoły.

Udział w projekcie "Szkoła na miarę Europy" to szansa na długofalowe korzyści dla społeczności szkolnej. Podniesienie kompetencji językowych kadry nauczycielskiej oraz kadry zarządzającej pociągnie za sobą możliwość łatwiejszego nawiązywania kontaktów międzynarodowych z placówkami partnerskimi, ale także ułatwi wymianę uczniowską, którą planujemy zorganizować w przyszłości.


Dzięki tym działaniom podniesiemy europejski wymiar szkoły oraz wypromujemy placówkę na arenie lokalnej i międzynarodowej.

Wykorzystywanie w praktyce nowatorskich i atrakcyjnych metod nauczania, a także dysponowanie kadrą zainteresowaną osobistym i zawodowym rozwojem, posługującą się językiem angielskim, korzystającą z zagranicznych form szkolenia i wymiany doświadczeń w międzynarodowym gronie, osadzi placówkę w gronie szkół rozwijających się, poszerzających swoją ofertę edukacyjną, również w oparciu o europejskie rozwiązania i standardy.

Szkoła podniesie swój prestiż jako placówka innowacyjna, stale dążąca do podnoszenia wyników nauczania, wzbudzająca zaufanie wśród uczniów i ich rodziców, umożliwiająca uczniowi zdobycie kompetencji kluczowych przygotowując go do funkcjonowania w wielokulturowym świecie.

Wszystkie te działania przyczynią się do upowszechniania koncepcji programu Erasmus plus na terenie gminy, powiatu, ale także na arenie międzynarodowej.


Nowy projekt ERASMUS+ także już niedługo w Szkole Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika pn. „Matematyka Europejczyka” – kreatywny nauczyciel kluczem do rozwijania kompetencji STEAM u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi".

Termin realizacji: 01.09.2020 – 30.06.2022
Wartość projektu: 47 tys. 798 euro, tj. ok. 213 tys. zł.
Ilość mobilności: 25
Ilość uczestników: 15

W projekcie uczestniczyć będzie 15 nauczycieli o zróżnicowanym stażu pracy i kwalifikacjach zawodowych. Wszystkich łączy chęć podnoszenia swoich kwalifikacji zgodnie z duchem nowoczesnej Europy, co stanowi o wartości dodanej projektu, ponieważ w sposób pośredni przyczyni się do wymiany doświadczenia międzypokoleniowego, a także większej integracji
i współpracy środowiska szkolnego.

Projekt „Matematyka Europejczyka – kreatywny nauczyciel kluczem do rozwijania kompetencji STEAM u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” zakłada udział nauczycieli w dwóch wizytach studyjnych w szkołach europejskich (job shadowing) w Czechach i w Hiszpanii, kursach metodycznych we Włoszech, w Grecji, Hiszpanii i Słowenii oraz kursach językowych na Malcie.

Wybrane szkolenia metodyczne oraz wizyty studyjne mają na celu poznanie i wdrożenie w większym zakresie w szkole edukacji włączającej. Aby tego dokonać, nauczyciele w trakcie szkoleń dowiedzą się jak efektywnie i kreatywnie wykorzystać zajęcia z uczniami, podnosząc poziom nabywania przez nich kompetencji podstawowych i przekrojowych, poznają różne sposoby efektywnie udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zwiększą swoje kompetencje w zakresie form i metod pracy z uczniami wymagającymi dostosowań, a także poznają nowoczesne narzędzia do pracy z takimi uczniami.


Projekt ma także na celu podniesienie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie wdrażania kompetencji STEAM, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Uczestnicy projektu w jaki sposób wykorzystywać nowoczesne technologie w edukacji włączającej, nauczyć myślenia komputacyjnego, kiedy nauczyciel w mniejszym stopniu uczy, a wskazuje lub koordynuje pracą zespołów uczniowskich, które same muszą dochodzić do wiedzy.

Nauczyciele, którzy wezmą udział w szkoleniach metodycznych rozwijających umiejętności matematyczno-przyrodnicze, w tym cyfrowe, będą realizować koncepcję nauczania cyfrowego oraz wykorzystywać w pracy z uczniem nowoczesne narzędzia i pomoce.

Kursy językowe przewidziane są dla ośmiu nauczycieli, którzy pragną rozwinąć swoje umiejętności w celu zaangażowania się w szereg działań zaplanowanych w Europejskim Planie Rozwoju Szkoły, takich jak: szersze zaangażowanie grona pedagogicznego w projekty eTwinning, wprowadzenie elementów zintegrowanego nauczania języka i przedmiotu (CLIL) od wczesnej edukacji, nawiązanie kontaktów z organizacjami zagranicznymi oraz indywidualnymi nauczycielami w celu wymiany doświadczeń oraz promocji szkoły i regionu.

Udział w projekcie umożliwi wyposażenie nauczycieli i tym samym nabycie przez nich praktycznych umiejętności prowadzenia zajęć dla uczniów, które rozwijają takie postawy jak kreatywność, innowacyjność czy umiejętność współpracy z innymi, a więc postawy kluczowe dla przyszłych losów uczniów jako uczestników rynku pracy.


Warto dodać, że w latach 2016-2020 na realizację celów zawartych w Europejskim Planie Rozwoju Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach pozyskano łącznie środki finansowe w wysokości 765 tys. 278 zł.

SP nr 1 im. Św. Kazimierza w Kartuzach
SP nr 2 im. M. Kopernika w Kartuzach