Wielka inwestycja przebudowy „Kaszubskiego Dworu” zakończona! Dzisiaj odbyło się uroczyste otwarcie obiektu po remoncie z udziałem m.in. Marszałka Mieczysława Struka. Burmistrz Kartuz jeszcze w poprzedniej kadencji podpisał umowę na zadanie, które było realizowane w ramach Kompleksowej Rewitalizacji Centrum Kartuz, projektu dofinansowanego z budżetu Unii Europejskiej, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla którego Instytucją Zarządzającą jest Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Beneficjent: Osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.


Rodzaje przedsięwzięć:

1) przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych;

2) nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej.

Dofinasowanie:

Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Więcej informacji w poniższym linku: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-moj-prad

To wiadomość roku 2019. Dzisiaj Burmistrz Kartuz, Starosta i Wicestarosta Kartuscy podpisali z Marszałkiem Mieczysławem Strukiem list intencyjny ws. wykonania projektu II etapu Obwodnicy Kartuz. Projekt sfinansuje w całości Urząd Marszałkowski.

Gmina Sierakowice (wraz z partnerami Gminą Sulęczyno oraz Gminą Kartuzy) aplikowała do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego o dofinansowanie projektu pn. „OZE dla Kaszub – wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w Gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyno”, składając niezbędny wniosek już  31 stycznia 2017 r. Projekt uzyskał pozytywną rekomendację zespołu oceniającego i jako jeden z 24 projektów uzyskał dofinansowanie w wysokości 8 316 921, 99 złotych (85 % wartości kosztów kwalifikowanych). Konkurs o dofinansowanie został rozstrzygnięty 19 lipca 2018 roku, jednak dopiero 3 października 2018 roku Zarząd Województwa Pomorskiego podpisał z gminą Sierakowice umowę o dofinansowanie projektu.

W sobotę 9 listopada odbyły się warsztaty dotyczące stworzenia trwałego miejsca rekreacyjnego służącego integracji mieszkańców kamienicy przy ul. Kolejowej 9 w Kartuzach.

15 listopada 2019 r. odbyły się kolejne warsztaty w ramach Kartuskich Inicjatyw Mieszkańców 2019, edycja III.