Dzisiaj w Urzędzie Miejskim w Kartuzach podpisane zostały aneksy zwiększające wartość dofinansowania do projektów pomorskich gmin w ramach OP 11. Środowisko. Dodatkowe środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Aneksy z przedstawicielami gmin podpisał Marszałek Województwa Pomorskiego, Mieczysław Struk.Gmina Kartuzy otrzymała dodatkowe środki na realizację projektu pn. „Zagospodarowanie wód deszczowych w mieście Kartuzy w celu poprawy retencyjności zlewni i ochrony przed zmianami klimatu” w kwocie nieco ponad 1 mln 220 tys. zł. Umowę z Marszałkiem podpisał
Mieczysław Grzegorz Gołuński, Burmistrz Kartuz.
 
Projekt zostanie zrealizowany do końca sierpnia 2020 r.

Głównym celem projektu jest zagwarantowanie poprawy integralności środowiskowej w mieście Kartuzy poprzez rozbudowę i usprawnienie systemów odprowadzania wód opadowych i roztopowych, ze zwiększeniem możliwości retencyjnych zlewni i znaczną redukcją ilości zanieczyszczeń trafiających do odbiorników. Prawidłowe gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Kartuzy przyczyni się do wzmocnienia odporności obszaru na powodzie i susze.
 
Projekt obejmuje m.in. przebudowę sieci kanalizacji deszczowej, rozdział sieci ogólnospławnej poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej, budowę urządzeń podczyszczających (osadniki i separatory) wody opadowe i roztopowe, budowę zbiorników retencyjnych na istniejącej sieci kanalizacji deszczowej oraz modernizację przepompowni wód opadowych i roztopowych.

Pojemność obiektów małej retencji wyniesie 3 010,7 m3, długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej 2,43 km, długość przebudowanej sieci kanalizacji deszczowej – 0,55 km, co spowoduje, że 14 tys. 277 mieszkańców odniesie korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej.


Aneksy dzisiaj w Urzędzie Miejskim w Kartuzach podpisali także przedstawiciele innych gmin.
 
Gmina Miejska Kościerzyna otrzymała dodatkowo 2 686 010,62 zł na realizację projektu pn. „Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna”.
 
Gmina Sierakowice otrzymała dodatkowo 664 294,39 zł na projekt pn. „Rozbudowa i przebudowa systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych wraz z budową zbiorników retencyjnych w miejscowości Sierakowice”
 
Gmina Bytów otrzymała dodatkowo 186 289,63 zł na projekt pn. „Retencjonowanie wód opadowych: rozbudowa i modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej”.
 
Gmina Miejska Pruszcz Gdański otrzymała dodatkowo 1 226 346,05 zł na projekt pt. „Wzmocnienie odporności regionu na zagrożenia powodziowe i susze poprzez budowę kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych w rejonie ulic Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego oraz osiedla Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim”.