Burmistrz Kartuz ogłasza nabór na członków Komitetu Rewitalizacji Kartuz, zgodnie z procedurą zawartą w Regulaminie Komitetu Rewitalizacji Kartuz stanowiącym załącznik do uchwały nr XXXIII/383/2017 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Kartuz.

Komitet Rewitalizacji Kartuz stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami Gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełnił funkcję opiniodawczo-doradczą burmistrza Kartuz w zakresie rewitalizacji.

Szczegóły znajdują się w załączniku poniżej. Tamże również formularz zgłoszeniowy.

Pobierz:

zarządzenie burmistrza

formularz zgłoszeniowy