Wczoraj (we wtorek) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego podpisano umowy o dofinansowanie projektów dotyczących kompleksowej rewitalizacji niektórych obszarów pomorskich miast. Gmina Kartuzy otrzymała wsparcie na projekt pn. Kompleksowa modernizacja centrum Kartuz w łącznej kwocie ponad 11 mln zł. Wraz z projektami społecznymi dofinansowanie wyniesie ponad 13,8 mln!

Projekty, na które wczoraj podpisał umowy Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego, będą realizowane w Gdyni, Tczewie, Wejherowie oraz Kartuzach (na zdjęciu Marszałek wraz z burmistrzem Kartuz). Wartość wszystkich umów wynosi nieco ponad 115 mln zł. Około 86 mln zł pochodzi z dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (dofinansowanie z Unii Europejskiej).


Projekt Gminy Kartuzy, realizowany w ramach Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Poddziałanie 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach OMT – Mechanizm ZIT – wsparcie dotacyjne RPO WP na lata 2014-2020, obejmuje:

adaptację „Kaszubskiego Dworu”,
budowę „Biblioteki plus” na cele społeczne,
zagospodarowanie i uzupełnienie małej architektury Rynku,
rewaloryzację Parku im. dr H. Kotowskiego,
rewaloryzację Parku im. dra A. Majkowskiego,
remont elementów wspólnych budynków wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem bezpośredniego ich otoczenia,
zaangażowanie mieszkańców we wspólne inicjatywy rewitalizacyjne.


Łączne dofinansowanie dla Gminy Kartuzy na inwestycje rewitalizacyjne w ramach RPO WP na lata 2014-2020 stanowi kwotę ponad 11 mln zł (dokładnie 11 mln 263 tys. 076 zł i 54 gr).


Dodatkowo przedmiotowy projekt jest ściśle związany z dwoma projektami realizowanymi przez kartuski Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Mowa o:

projekcie pn. Klub Integracji Społecznej (realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja, Poddziałanie 6.1.1 Aktywizacja Społeczno – Zawodowa – mechanizm ZIT – dofinansowanie w ramach RPO WP), który ma wartość blisko 2 mln. zł (dokładnie 1 mln 949 tys. 999 zł i 80 gr);

projekcie na stworzenie Centrum Usług Społecznych (realizowanym w ramach Osi priorytetowej 6 Integracja, Poddziałanie 6.2.1 Rozwój usług społecznych – mechanizm ZIT – dofinansowanie w ramach RPO WP), który opiewa na kwotę ponad pół miliona zł (dokładnie 543 tys. 849 zł 62 gr).


Łączna kwota dofinansowania dla Gminy Kartuzy
pozyskana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego wyniosła więc 13,8 mln zł.

Przypomnijmy, że rozpoczęta w ubiegłym roku modernizacja Rynku w Kartuzach to również element rewitalizacji, którego dotyczy przedmiotowe dofinansowanie. Teraz, po podpisaniu umowy w Urzędzie Marszałkowskim, Gmina Kartuzy wystąpi o zwrot znacznej części poniesionych kosztów związanych z modernizacją Rynku.

Po rozstrzygnięciu wszystkich przetargów na kolejne inwestycje może się okazać, że dofinansowanie na rewitalizację centrum Kartuz sięgnie 85% całości projektu.

Fot. Sławomir Lewandowski, Urząd Marszałkowski