Zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwupoziomowego skrzyżowania linii kolejowych nr 214 i 229 z drogami wojewódzkimi nr 211 i 224 w Kartuzach wraz z niezbędną infrastrukturą.

Burmistrz Kartuz wszczął postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy dwupoziomowego skrzyżowania linii kolejowych w obrębie obecnej linii kolejowej zlokalizowanej w obrębie ulic: Gdańskiej i Kościerskiej w Kartuzach. W ramach projektowanego zamierzenia ruch kołowy (pojazdów) odbywać się będzie przy pomocy dróg o 1 pasie ruchu w każdą stronę po ul. Gdańskiej i Kościerskiej, zbudowane zostanie skrzyżowanie o ruchu okrężnym w miejscu krzyżowania się dróg wojewódzkich nr 211 i 224, wybudowane zostaną także ciągi pieszo-rowerowe pod torami (przejścia podziemne) oraz chodniki. Dla pieszych wybudowana zostanie kładka nad ul. Gdańską, która skróci trasę pieszą w rejonie skrzyżowania ulic Gdańskiej i Kościerskiej. Skrzyżowanie ww. dróg z liniami kolejowymi wykonane zostanie jako bezkolizyjne poprzez zagłębienie niwelety rozbudowywanych dróg.

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wstępnym etapem inwestycyjnym i umożliwia ubieganie się o decyzję docelową zezwalającą na realizację zamierzenia, tj. decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Właściciele nieruchomości zlokalizowanych w promieniu ok. 100 m od granic tego przedsięwzięcia zostali uznani jako strony w postępowaniu i mają pełne prawo do aktywnego uczestniczenia w postępowaniu. Na etapie prowadzonego postępowania wyznaczony zostanie termin do zapoznania się z zebraną dokumentacją oraz wnoszenia uwag i wniosków. Informacja dotycząca terminu do wnoszenia uwag i wglądu w dokumentację wraz ze sposobem jej udostępniania zostanie opublikowana na stronie www.kartuzy.pl oraz www.bip.kartuzy.pl.