Z wielką przyjemnością informujemy o podjęciu inicjatywy utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Kartuzy.

Na podstawie art. 5b Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o Samorządzie Gminnym, Gmina podejmuje działania na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców, zwłaszcza wśród młodzieży.


Zgodnie z art. 7 tej Ustawy, do zadań własnych Gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują m.in. sprawy wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej.
7 lutego 2019 r. do Burmistrza Kartuz wpłynął wniosek podpisany przez młodzież, z prośbą o podjęcie działań zmierzających do powołania Młodzieżowej Rady Gminy Kartuzy.


Pracownicy Urzędu Miejskiego przygotowali pierwszy projekt Statutu, który w najbliższych dniach zostanie przedyskutowany z inicjatorkami powołania MRG, następnie poddany konsultacjom poprzez zamieszczenie go na gminnej stronie internetowej www.kartuzy.pl. Przez okres 7 dni każdy będzie mógł wnieść swoje uwagi dotyczące zapisów dokumentu.


Wynikiem konsultacji będzie przygotowanie wersji Statutu, która zostanie przedstawiona Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Kartuzach. Finalna wersja zostanie wypracowana we współpracy z Radnymi.


Rada Miejska w Kartuzach na wniosek zainteresowanych środowisk może wyrazić zgodę na utworzenie młodzieżowej rady, mającej charakter konsultacyjny. Rada Miejska, powołując do istnienia stosowną uchwałą młodzieżową radę, nadaje jej statut określający tryb wyboru jej członków i zasady działania.


Burmistrz Kartuz zapewnia obsługę administracyjną Młodzieżowej Rady Gminy, ustanawia dla niej także Opiekuna – osobę posiadającą wyższe wykształcenie pedagogiczne. Nadzoruje też procedurę wyborów do tejże rady.

Szczegółowe informacje nt. wyborów do MRG, okręgów wyborczych oraz zasad jej funkcjonowania, podamy w najbliższych tygodniach.

Ponadto warto dodać, że w najbliższym czasie Gmina Kartuzy powoła do istnienia Gminną Radę Seniorów.


loading...