Uprzejmie informujemy, że uchwała określająca zasady budżetu obywatelskiego została unieważniona przez Wojewodę. W związku z tym, że w roku bieżącym niemożliwe jest spełnienie wszystkich wymaganych przez Wojewodę warunków, w szczególności zaś objęcie budżetem obywatelskim całej Gminy Kartuzy, prace nad konsultacjami w ramach budżetu obywatelskiego zostały zawieszone.

Z uwagi na to, że budżet Gminy Kartuzy jest od kilku lat konsultowany na terenach wiejskich w formie tzw. Funduszu Sołeckiego, czyli mieszkańcy naszych sołectw mają możliwość bezpośredniego wpływania na kształt budżetu Gminy, Burmistrz Kartuz przeprowadzi również z mieszkańcami miasta spotkania konsultacyjne mające na celu identyfikację najpilniejszych potrzeb inwestycyjnych. Takie spotkania zostaną zorganizowane na przełomie września i października bieżącego roku.


Ponadto informujemy, że zgodnie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej „dokonywanie nakładów finansowych z budżetu gminy na nieruchomości, które takiego statusu nie posiadają, jest nieuprawnione”.


Inwestycje finansowane z budżetu obywatelskiego mogą być realizowane tylko na terenach należących do gminy. Niezgodne z prawem jest ich dokonywanie na gruntach, których właścicielami są inne podmioty, np. spółdzielnie czy wspólnoty mieszkaniowe. Wyjątek może stanowić sytuacja, gdy Gmina posiada inny aniżeli prawo własności tytuł do danej nieruchomości.


Spośród 7 zgłoszonych w naborze pomysłów tylko 2 spełniają warunek w zakresie dysponowania przez gminę nieruchomością. W związku z powyższym do kolejnego etapu konsultacji zostałyby najprawdopodobniej dopuszczone tylko 2 projekty.


Wkrótce podamy informacje dotyczące spotkań Burmistrza Kartuz z mieszkańcami Stolicy Kaszub.

loading...