BURMISTRZ KARTUZ OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ: nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kartuzach obręb 3, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 159/6 o powierzchni 0.1944 ha, stanowiącej własność Gminy Kartuzy, dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach prowadzi księgę wieczystą nr GD1R/00039536/1.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 398.304,75 zł
Wadium wynosi 79.600,00 zł
Przetarg odbędzie się dnia 20 września 2019 r. o godz. 9:00 w gmachu Urzędu Miejskiego w Kartuzach ul. Hallera 1 sala 28 na parterze budynku.

Nieruchomość podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Działka położona jest na terenie zieleni urządzonej, terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy wielorodzinnej lub zabudowy usługowej.    

Gmina Kartuzy, oświadcza, że na nieruchomości objętej postępowaniem przetargowym nie przeprowadzała badań geotechnicznych gruntu, badań zanieczyszczeń gleby, a tym samym nie posiada wiedzy w przedmiocie tego czy zachodzi konieczność ich rekultywacji lub remediacji, jak również czy znajdują się na niej jakiekolwiek zanieczyszczenia lub odpady, w tym odpady niebezpieczne.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy: Bank PKO BP Oddział w Kartuzach nr 36 1020 1811 0000 0802 0188 9674 najpóźniej na 7 dni przed przetargiem.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynieść mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 3990 zł.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.

Cena nabycia nieruchomości płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej, a środki finansowe w dniu podpisania umowy notarialnej winny znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Miejskiego w Kartuzach. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Szczegółowe informacje odnośnie zbywanej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kartuzach w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, pok nr 202, telefon 58 694-52-22 w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek 800 do 1800, wtorek 800 do 1500, środa - czwartek 800 do 1600, piątek 800 do 1500.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kartuzach.  
       
Burmistrz Kartuz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.


loading...