PRZEDSIĘBIORCO, czy wpisałeś się do BDO? Zostało ostatnie dwa tygodnie na złożenie wniosku!

Co to jest BDO?

BDO to baza danych o odpadach i podmiotach gospodarujących odpadami, stanowiąca integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach  oraz  o  gospodarce  odpadami. Rejestr BDO został uruchomiony już 1 stycznia 2018 r., jednak dopiero od 1 stycznia 2020 r. przedsiębiorcy wpisani do rejestru będą w nim prowadzić ewidencję i sprawozdawczość odpadów.
Każdy przedsiębiorca ma obowiązek wpisania się do rejestru BDO. Przepisy prawne  dotyczące  rejestru  podmiotów  gospodarujących odpadami są dość obszerne  i  skomplikowane.  Mało  tego,  ich  częste  nowelizacje powodują, że w praktyce stosowania tych przepisów ciągle pojawiają się nowe wątpliwości i pytania. Często zasadniczą kwestią okazuje się konieczność ustalenia, kto ma obowiązek złożyć wniosek i wpisać się do  BDO.  

Kto powinien uzyskać wpis do BDO?

Zgodnie z przepisami ustawy o odpadach wpis do ww. rejestru dokonywany jest na wniosek lub z urzędu, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.

Zgodnie z art. 49 ust. 3 i ust. 4 ustawy o odpadach wpisu do rejestru dokonuje marszałek województwa właściwy ze względu na:

• miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu, dotyczy wpisu na wniosek oraz wpisu do rejestru z urzędu w przypadku, o którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 6 ustawy o odpadach,
• miejsce wykonywania działalności, dotyczy wpisu do rejestru
Z urzędu, w przypadkach, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1–5 ww. ustawy.

Marszałek województwa na podstawie art. 49 ustawy o odpadach prowadzi rejestr podmiotów:

1. wprowadzających produkty,
2. wprowadzających produkty w opakowaniach,
3. prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 542, 1403 i 1579),
4. gospodarujących odpadami.

Marszałek województwa dokonując wpisu nadaje indywidualny numer rejestrowy i tworzy indywidualne konto w BDO, zawiadamia podmiot o aktywacji konta, podając przy tym identyfikator (login) i hasło dostępu do konta.

Zatem marszałek wpisuje do rejestru na wniosek podmiotu:

1. wprowadzających produkty,
2. wprowadzających produkty w opakowaniach,
3. prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 542, 1403 i 1579),
4. gospodarujących odpadami.

Pierwszy i drugi punkt raczej nie pozostawia wątpliwości. Gorzej jest z trzecim i czwartym punktem.  

Zgodnie art. 40a ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi opłata recyklingowa jest pobierana od nabywającego lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego (o grubości 50 i więcej mikrometrów) przez przedsiębiorcę prowadzącego jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce. A więc te jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, które oferują na zakupy torby z tworzywa sztucznego o grubości do 50 mikrometrów i więcej, są zobligowane do uzyskania wpisu do rejestru BDO.

Wpis do BDO powinni uzyskać też gospodarujący odpadami, tj.

- posiadacze odpadów prowadzący  przetwarzanie  odpadów  zwolnionych  z  obowiązku uzyskania  zezwolenia  na  przetwarzanie  odpadów,
- transportujących  odpady;  a  także
- wytwórcy odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów (art. 50 ust. 1 pkt 5 ustawy o odpadach).

Pozostaje zatem pytanie, kto jest zwolniony z prowadzenia ewidencji odpadów?

W art. 66 ust. 4 ustawy o odpadach znajdziemy odpowiedź na pytanie, kto jest zwolniony z ewidencji odpadów.

4. Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów nie dotyczy:

1) wytwórców:
a) odpadów komunalnych,
b) odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów,
c) będących rolnikami gospodarującymi na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie art. 51 ust. 1;

2) osób fizycznych i jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8;
3) podmiotów, o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1;
4) rodzajów odpadów lub ilości odpadów określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 5.

Istotny jest w tym kontekście ust. 5 art. 66 ustawy o odpadach, który mówi, że:” Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje odpadów lub ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, kierując się ich szkodliwością oraz potrzebą wprowadzenia ułatwień w przypadku wytwarzania niewielkich ilości odpadów.”

W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, w załączniku, określono rodzaj odpadów i ilość w skali roku, jakiej nie można przekroczyć, by móc korzystać z prawa do nieprowadzenia ewidencji odpadów. Wymieniono m.in. odpadowy toner drukarki, drewno, szkło czy tworzywa sztuczne. Narzucono jednak konkretne ograniczenia (odpowiednio 0,1 Mg na rok w wypadku tonera i do 5 Mg na rok w pozostałych wymienionych wyżej wypadkach).

Z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów zwolniony jest podmiot prowadzący działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, który zbiera odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów).

W odniesieniu do powyższego należy wskazać, iż skoro ww. podmioty zwolnione są, z mocy prawa, z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, to w konsekwencji, z uwagi na brzmienie art. 50 ust. 1 pkt 5 ustawy o odpadach, nie mają także obowiązku składania wniosku o wpis do BDO.

W rozumieniu  art.  3  pkt  32  ustawy o odpadach, przez  wytwórcę  odpadów  rozumie  się   każdego,  którego  działalność  lub  bytowanie  powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów), oraz każdego, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.

Z definicji  „odpadów  komunalnych”  wynika,  że  stanowią  one  odpady  powstające  w  gospodarstwach  domowych,  z  wyłączeniem  pojazdów  wycofanych  z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne  do  odpadów  powstających  w  gospodarstwach  domowych;  

W  odniesieniu  do  ww.  definicji  Ministerstwo  Środowiska  swego  czasu  wskazywało  m.in.,  „że  w  przypadku  odpadów  niezawierających  odpadów  niebezpiecznych, wytwarzanych  w  wyniku  działalności  gospodarczej  lub  działalności  o  innym  charakterze  poza  gospodarstwami  domowymi,  zaliczenie  ich  do  kategorii  odpadów komunalnych  odbywa  się  z  uwzględnieniem  łącznie  dwóch  kryteriów  –  podobieństwa  składu  i  podobieństwa  charakteru  odpadów  do  odpadów  powstających  w gospodarstwach domowych. Niewątpliwie kryteria te spełniają odpady powstające w związku z bytowaniem (w tym konsumpcją pracowników), podobnie traktuje się odpady biurowe, jak np. makulaturę biurową. W przypadku odpadów opakowaniowych niebędących opakowaniami niebezpiecznymi niezwykle istotna jest analiza w konkretnym przypadku, czy ze względu na ilość czy rodzaj zawartych w nich produktów powyższe kryteria, a zwłaszcza podobieństwo charakteru zostało spełnione. Tak np.  w  przypadku  działalności  handlowej,  w  przypadku  której  powstają  znaczne  ilości  odpadów  opakowaniowych,  trudno  uznać  je  za  mające  charakter  odpadów powstających w gospodarstwach domowych (chociaż ich skład jest niewątpliwie podobny lub taki sam). Tak samo w przypadku opakowań po testach do wykonywania badań próbek gruntów czy wód, w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę – również takie opakowania nie są odpadami komunalnymi.”

Dla uznania, że w danym przypadku mamy do czynienia z odpadem komunalnym, Ministerstwo wprowadziło zatem nie tylko określone ustawą kryterium podobieństwa, ale  także  kryterium  ilościowe.  Pozostaje  jednak  otwartym  ustalenie,  gdzie  jest  granica  ilości,  przy  której  można  mówić,  że  mamy,  bądź  nie  mamy  do  czynienia  z „odpadem komunalnym”.

Brak obowiązkowego wpisu = administracyjna kara pieniężna

W nawiązaniu do omawianej problematyki pamiętać należy, że prowadzenie działalności z zakresu gospodarki odpadami bez wymaganego wpisu do rejestru, obarczone jest sankcją w postaci administracyjnej kary pieniężnej. Kara ta wynosi nie mniej niż 5000 zł i nie może przekroczyć 1 000 000 zł.

Czy numer BDO stosować na fakturach?

Tak, opisana powinność wynika wprost z art. 63 ustawy o odpadach. Przepis ten stanowi, że podmiot, o którym mowa w art. 57 ust. 1 ustawy o odpadach, jest obowiązany umieszczać numer rejestrowy na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością.

Czy małe i średnie firmy są zwolnione od wpisu?

Projekt rozporządzenia, które przewiduje zwolnienie mikro, małych i średnich przedsiębiorców z obowiązku prowadzenia ewidencji niektórych rodzajów odpadów wytwarzanych w niewielkich ilościach trafił do konsultacji publicznych w sobotę 14 grudnia 2019 r. z rąk Michała Kurtyki, Ministra Klimatu. Projekt dotyczy sektora drobnych usług i handlu detalicznego. Ma wejść w życie 1 stycznia 2020 r.
Wychodzi zatem na to, że przedsiębiorcy, którzy nadal mają wątpliwości co do wpisu do rejestru, muszą uzbroić się w cierpliwość. Można też spróbować wykonać test na stronie BDO, a w razie dalszych wątpliwości – skontaktować się z właściwym Urzędem Marszałkowskim. W przypadku podmiotów zlokalizowanych na terenie gminy Kartuzy, będzie to Marszałek Województwa Pomorskiego, z siedzibą: ul. Okopowa 21/27, 80- 810 Gdańsk. Informacje na stronie: https://bip.pomorskie.eu/m,136,rejestr.html.loading...