Urząd Miejski w Kartuzach dokonuje weryfikacji  i aktualizacji rejestru posiadaczy psów na terenie Miasta i Gminy Kartuzy. W związku z tym każdy posiadacz  psa zobowiązany jest do złożenia załączonego druku dotyczącego danych psa/psów oraz jego posiadacza w Urzędzie Miejskim w Kartuzach na parterze w Biurze Obsługi Mieszkańca.

Na terenie Miasta i Gminy Kartuzy obowiązuje opłata od posiadania psa w kwocie 30 zł od jednego psa, która winna być uregulowana corocznie bez wezwania w terminie do 15 marca każdego roku u sołtysa lub na nr konta bankowego:

PKO  Bank  Polski  S.A., nr  25 1020 1811 0000 0802 0188 9484

Gdy posiadacz psa nabył go po tym terminie, wówczas opłatę wpłaca się w ciągu jednego miesiąca od daty nabycia.  


Ponadto uprzejmie informujemy, iż osoby zwolnione z opłaty od posiadania psa to tylko i wyłącznie:


–  osoby zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o  rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, z tytułu posiadania jednego psa;

–  osoby w wieku powyżej 65 lat prowadzące  samodzielnie gospodarstwo domowe, z tytułu posiadania jednego psa.


Samodzielnie znaczy m.in.: bez żadnej pomocy, samemu, niezależnie, osobno, odrębnie. Przez samodzielne prowadzenie gospodarstwa domowego należy rozumieć prowadzenie tego gospodarstwa pojedynczo, a nie wspólnie z innymi osobami.

Celem tego przepisu jest zwolnienie z opłaty osób starszych, które samodzielnie ponoszą ciężar finansowy prowadzonego przez siebie gospodarstwa domowego i mają w związku z tym wyższe koszty utrzymania niż osoby zamieszkujące razem z innymi osobami, które wspólnie zaspokajają swoje potrzeby życiowe. Wyłączenia z obowiązku uiszczenia opłaty od posiadania psów nie są objęte osoby prowadzące gospodarstwa domowe wspólnie z innymi osobami, nawet wówczas, gdy każda z nich ukończyła 65 lat.


–  podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych, z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów;

–  osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  z tytułu posiadania psa asystującego.


Pozostałe osoby winny dokonywać bez wezwania corocznie opłaty od posiadania psa.  


Wpływy z opłaty od posiadania psów pomogą w zakupie większej ilości dystrybutorów torebek na psie odchody.


Dbaj o swojego psa, jest członkiem Twojej rodziny – nie wstydź się go, zarejestruj !!!


POBIERZ DRUK (WEJDŹ)



loading...