Gmina Kartuzy zawarła dzisiaj porozumienie z Gminą Chmielno dotyczące rozbudowy dróg gminnych nr 154017G w miejscowości Chmielno i Bukowinki oraz nr 155511G w miejscowości Łapalice, na odcinku Chmielno-Bukowinki-Łapalice o długości 2,55 km, w tym 1,55 km w Gminie Chmielno, a 1 km w Gminie Kartuzy, stanowiącej alternatywne połączenie wobec drogi wojewódzkiej nr 211.

 
Na mocy porozumienia Gmina Kartuzy powierzyła Gminie Chmielno do wykonania rozbudowę wymienionego odcinka drogi gminnej nr 155511G w miejscowości Łapalice, której zarządcą jest Burmistrz Kartuz.
 
Umowy podpisali Mieczysław Grzegorz Gołuński, Burmistrz Kartuz oraz Michał Melibruda, Wójt Gminy Chmielno.
 
W ramach powierzonego zadania Gmina Chmielno: będzie pełnić funkcję inwestora; opracuje dokumentację projektową; wystąpi o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Etap 1: Rozbudowa drogi gminnej nr 154017G w m. Chmielno i Bukowinki; Etap 2: Rozbudowa drogi gminnej nr 155511G w miejscowości Łapalice”, (…); przeprowadzi zgodnie z obowiązującymi przepisami procedurę przetargową (…); przygotuje i złoży dokumenty niezbędne do ubiegania się o dofinansowanie realizacji inwestycji ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.
 
Projekt będzie finansowany przez Gminę Chmielno oraz Gminę Kartuzy ze środków własnych oraz będzie współfinansowane ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych (edycja 2020) pozyskanych przez Gminę Chmielno. Szczegółowe zasady finansowania projektu zostaną określone w odrębnym porozumieniu pomiędzy Stronami.loading...