Na grafice widoczna jest mała waga aptekarska na stole, a w górnym prawym rogu lekko widoczny herb Kartuz

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

BURMISTRZ KARTUZ OGŁASZA
II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ:

1. nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Mirachowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 429/1 o powierzchni 0.1076 ha, stanowiącej własność Gminy Kartuzy, dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach prowadzi księgę wieczystą nr GD1R/00030710/2. 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 36.500,00 zł
Wadium wynosi 7.200,00 zł
Przetarg odbędzie się dnia 6 listopada 2020 r. o godz. 900 w gmachu Urzędu Miejskiego w Kartuzach ul. Hallera 1 sala 28 na parterze budynku.

W dniu 20.08.2020 r. odbył się I przetarg ustny nieograniczony, który zakończył się wynikiem negatywnym.

2. nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Mirachowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 429/2 o powierzchni 0.1344 ha, stanowiącej własność Gminy Kartuzy, dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach prowadzi księgę wieczystą nr GD1R/00030710/2.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 45.500,00 zł
Wadium wynosi 9.000,00 zł
Przetarg odbędzie się dnia 6 listopada 2020 r. o godz. 915 w gmachu Urzędu Miejskiego w Kartuzach ul. Hallera 1 sala 28 na parterze budynku.

W dniu 20.08.2020 r. odbył się I przetarg ustny nieograniczony, który zakończył się wynikiem negatywnym.

Ceny wywoławcze zawierają podatek VAT w wysokości 23 %

Nieruchomości podlegają ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Działki o nr ewid. 429/1 i 429/2 położone są na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami towarzyszącymi wbudowanymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Gmina Kartuzy, oświadcza, że na nieruchomościach objętych postępowaniem przetargowym nie przeprowadzała badań geotechnicznych gruntu, badań zanieczyszczeń gleby, a tym samym nie posiada wiedzy w przedmiocie tego czy zachodzi konieczność ich rekultywacji lub remediacji, jak również czy znajdują się na nich jakiekolwiek zanieczyszczenia lub odpady, w tym odpady niebezpieczne.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy: Bank PKO BP Oddział w Kartuzach nr 36 1020 1811 0000 0802 0188 9674 najpóźniej na 7 dni przed przetargiem.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynieść mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. przetarg nr 1 – 365 zł, nr 2 - 455 zł.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.

Cena nabycia nieruchomości płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej, a środki finansowe w dniu podpisania umowy notarialnej winny znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Miejskiego w Kartuzach. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Szczegółowe informacje odnośnie zbywanej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kartuzach w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, pok nr 202, telefon 58 694-52-22 w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek - środa 730 - 1530, czwartek 730 - 1630, piątek 730 - 1430.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kartuzach.

Burmistrz Kartuz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

loading...