Niniejszym publikujemy komunikat dotyczący zmiany nazw ulic w gminie Kartuzy oraz wynikających z tego faktu konsekwencji. Prosimy zainteresowanych mieszkańców o zapoznanie się z niniejszym artykułem.

Kartuzy, 13.10.2017 r.

 

KOMUNIKAT O ZMIANIE NAZW ULIC

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 744),

obowiązujące nazwy nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny ani w inny sposób takiego ustroju propagować. Dotyczy to osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944-1989.

Wypełniając obowiązek wynikający z powyższej ustawy oraz mając na względzie opinię Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku (Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu), na sesji Rady Miejskiej w Kartuzach 14 sierpnia 2017 r. podjęto uchwały zmieniające nazwy ulic i osiedla w miejscowości Kartuzy, Mezowo i Dzierżążno.

Uchwały zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego 6 września 2017 r. Zgodnie z przepisami nowe nazwy ulic obowiązują po 14 dniach od ogłoszenia ww. uchwał w Dzienniku Urzędowym, tj. od 21 września 2017 r.

 

Poniżej przedstawiamy wykaz zmienionych nazw ulic:

Ulica Wyzwolenia w Dzierżążnie – nowa nazwa: ulica Błękitnej Armii

Osiedle XX-lecia PRL – nowa nazwa:  Osiedle XX-lecia II RP

Ulica Wyzwolenia w Mezowie – nowa nazwa: ulica Błękitnej Armii

 

Mieszkańcy (osoby fizyczne) w związku z ustawową zmianą nazw ulic zwolnieni są z obowiązku wymiany dokumentów tożsamości, praw jazdy i dowodów rejestracyjnych pojazdów.

Wszystkie dokumenty zawierające starą nazwę ulicy zachowują swoją ważność. Stwierdza to jednoznacznie art. 5 ust. 2 ustawy, przesądzając, że zmiana nazwy ulicy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.

 

Mieszkańcy wyżej wymienionych ulic i osiedla powinni podjąć następujące czynności:

 

SAMODZIELNIE I ODPŁATNIE:

Mieszkańcy ulicy ponoszą koszty związane ze zmianą pieczątek osobistych lub firmowych, wizytówek, a także ewentualnych szyldów, banerów reklamowych i reklam. Gmina w żadnym przypadku nie może zrekompensować tych kosztów – brak podstaw prawnych dla tego typu działania.

Tabliczki z numerem porządkowym zawierające nazwę ulicy – właściciele nieruchomości poniosą koszty wykonania nowych tabliczek bądź napisów na nieruchomości zgodnych z nową nazwą ulicy, które są obowiązani umieścić na nieruchomości w widocznym miejscu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku umieszczenia na budynku samego numeru nie ma potrzeby wymiany.

 

SAMODZIELNIE I NIEODPŁATNIE:

Urząd Skarbowy w Kartuzach – osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej zgłaszają zmianę przy najbliższym kontakcie z Urzędem Skarbowym. Można także wypełnić zgłoszenie aktualizacyjne ZAP 3.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – osoby pobierające świadczenia powinny zgłosić zmianę danych adresowych na formularzu lub w dowolnej formie pisemnej do ZUS.

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej – przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu do CEIDG w Urzędzie Miejskim w Kartuzach, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zakres zmiany powinien obejmować rubryki, w których należy dokonać zmiany nazwy ulicy: adres zamieszkania, adres zameldowania, adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, adres do doręczeń, adres dodatkowego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, adres przechowywania dokumentacji rachunkowej.

Podmioty podlegające obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców są obowiązane zgłaszać dane wymienione w art. 38 pkt 1 i 2a-15, art. 39 i 40 oraz w art. 44 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym ( 9t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 700 ze zm.) a także ich zmiany niezależnie od obowiązków wynikających z odrębnych przepisów, chyba że ustawa stanowi inaczej. Podmioty na których wniosek został dokonany wpis danych, o których mowa w art. 38 pkt 1a, mają obowiązek zgłaszać zmianę tych danych. W art. 38 ww. ustawy wśród danych, których zmiany należy zgłosić, jest adres siedziby podmiotu.

Dostawca energii elektrycznej – osoby będące klientami powinny zmianę danych adresowych zgłosić do właściwego dostawcy.

Banki – należy zgłosić zmianę nazwy ulicy osobiście.

Należy przekazać zaktualizowane dane podmiotom, z którymi zawarto umowy dotyczące usług telekomunikacyjnych, internetowych oraz wszelkie inne umowy cywilnoprawne.

O zmianie nazwy ulicy w adresie powinno się także powiadomić pracodawcę oraz sądy i inne organy przed którymi toczą się postępowania, w których mieszkaniec jest stroną (uczestnikiem).

Zmiana w księdze wieczystej – nieodpłatnie. Należy złożyć wniosek o zmianę w Sądzie Rejonowym w Kartuzach.

W NASTĘPUJĄCYCH SPRAWACH NIE TRZEBA PODEJMOWAĆ ŻADNYCH CZYNNOŚCI:

Dowody osobiste – posiadacz dowodu osobistego wydanego według starego wzoru nie ma obowiązku wymiany dowodu na nowy, nie ma nawet prawa do jego wymiany w przypadku zmiany nazwy ulicy. Nowe dowody nie posiadają już adresu zameldowania, a wszelkie instytucje (np. banki), które potrzebują pozyskać od klienta potwierdzenie zameldowania, wymagają aktualnie zaświadczeń wydawanych przez właściwe urzędy.

Paszporty – zmiana nazwy ulicy nie wpływa również na konieczność wymiany paszportów, gdyż zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z 13 lipca 2006 roku o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 758 ze zm.) paszport nie zawiera adresu właściciela.

Dowody rejestracyjne i prawa jazdy – zmiana nazwy ulicy dokonana na podstawie tzw. ustawy dekomunizacyjnej nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.

Gmina Kartuzy zobowiązana jest zgodnie z art. 47a ustawy z 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016, poz. 1629, ze zm.) do umieszczania i utrzymywania w należytym stanie tabliczek z nazwami ulic oraz do prowadzenia i aktualizowania ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości. Gmina poniesie więc koszty wykonania i umieszczania nowych tabliczek informacyjnych oraz wprowadzania niezbędnych zmian w dokumentacji gminnej.

Zmiany w Ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostę Kartuskiego w odniesieniu do położenia nieruchomości zostaną dokonane „z urzędu”.

Urząd Miejski w Kartuzach oraz podległe mu instytucje wprowadzą zmiany „z urzędu” (m. in. w umowach na dostawę wody i odbioru ścieków, wywóz odpadów).Burmistrz Kartuz

Mieczysław Grzegorz Gołuńskiloading...