Podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej Polanicy-Zdroju podpisana została umowa o współpracy
z Kartuzami. W obradach wzięła udział delegacja kartuskich samorządowców,
przedstawicieli organizacji i instytucji. Inicjatywa partnerstwa zaistniała dzięki Towarzystwom
Miłośników Kartuz oraz Polanicy. Skorzystają na tym mieszkańcy, zwłaszcza młodzież,
co zobaczymy już w kolejnym roku. Tymczasem w Polanicy-Zdroju, w centrum miasta,
już znajduje się drogowskaz do Kartuz. Podobny stanie i u nas w 2020.Umowa o współpracy partnerskiej
zawarta między
Gminą Polanica-Zdrój,
ul. Jarosława Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój
i
Gminą Kartuzy,
ul. Hallera 1, 83-300 Kartuzy

Preambuła
Miasta Polanica-Zdrój oraz Kartuzy, zwane dalej także „Miastami”, wyraziły wolę nawiązania przyszłej współpracy wynikającej z dotychczasowych wspólnych działań i spotkań.

Artykuł 1
Strony niniejszym deklarują swoją wolę pogłębiania i umacniania stosunków partnerskich pomiędzy społecznościami obu Miast. Utrzymywane stosunki partnerskie mają na celu również stwarzanie warunków do rozwoju obustronnie korzystnej współpracy pomiędzy osobami indywidualnymi i organizacjami społecznymi oraz gospodarczymi działającymi na terenie obu Miast.
W tym celu Strony uzgodniły, że współpraca i stosunki partnerskie będą rozwijane współmiernie do ich kompetencji i zawartych umów, w szczególności w następujących dziedzinach:

1. Oświata
Strony będą się wzajemnie wspierać przy organizacji letnich pobytów dla dzieci i młodzieży, np. kolonii i obozów.

2. Turystyka
Strony będą się wspierać w zakresie rozwoju turystyki i ruchu turystycznego, przyczyniając się do wysokiej jakości promocji obu Stron na terenie Miast.

3. Kultura
Strony będą wspierać wydarzenia kulturalno-społeczne organizowane przez Miasta oraz inne instytucje funkcjonujące na terenie Miast. Wsparcia mogą udzielać w drodze wymiany zespołów teatralnych, muzycznych, wypożyczenia zbiorów, zdjęć itp.

4. Sport
Strony będą wspomagać lokalne ugrupowania sportowe, przy czym wskazane jest organizowanie eventów towarzyskich, np. mecze  piłki nożnej, tenisa stołowego, zawody Nordic Walking itp.

5. Współpraca gospodarcza i komunalna
Strony stworzą warunki do rozwoju wzajemnych kontaktów pomiędzy instytucjami, organizacjami oraz jednostkami gospodarczymi działającymi na im podległym terenie.

6. Sytuacje kryzysowe
Strony będą sobie pomagać podczas zwalczania sytuacji kryzysowych, takich jak np. klęski żywiołowe, awarie o dużym zasięgu itp.

Artykuł 2
Do realizacji treści Umowy są z takimi samymi prawami włączeni również Mieszkańcy Miast Polanica-Zdrój i Kartuzy.

Artykuł 3
Strony zobowiązują się do przekazywania sobie doświadczeń związanych z wykorzystywaniem środków finansowych z funduszy unijnych oraz tworzenia projektów i podejmowania współpracy w zakresie wspólnych projektów, które stanowią korzyść dla wszystkich mieszkańców Miast Polanica-Zdrój i Kartuzy.

Artykuł 4
Każda zmiana treści niniejszej Umowy  może być dokonana wyłącznie za zgodą drugiej Strony w formie pisemnej.

Artykuł 5
Umowa zawierana jest na czas nieokreślony. Obie strony mają prawo wypowiedzenia Umowy bez podania przyczyn. Umowa może być wypowiedziana wyłącznie na piśmie. Bieg okresu wypowiedzenia trwającego 6 miesięcy zaczyna się w dniu następującym po doręczeniu wypowiedzenia jednej ze Stron.

Artykuł 6
1. Rada Miejska w Kartuzach uchwałą nr XI/96/2019 z dnia 24 maja 2019 r. wyraziła zgodę na podpisanie umowy o współpracy partnerskiej przez przedstawicieli zainteresowanych stron.

2. Rada Miejska w Polanicy Zdroju uchwałą nr VI/36/2019 z dnia 15 czerwca 2019 r. wyraziła zgodę na podpisanie umowy o współpracy partnerskiej przez przedstawicieli zainteresowanych stron.

3. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Polanica-Zdrój, dnia 15 czerwca 2019 r.

Podpisali
Mateusz Jellin, Burmistrz Miasta Polanica-Zdrój
Mieczysław G. Gołuński, Burmistrz Kartuz

Więcej zdjęć znajduje się na Facebooku, aby zobaczyć, wejdź (tutaj).