Ratujemy deficytowe Targowisko Zwierzęce w Kartuzach.

Nowe punkty PSZOK także w sołectwach.

1,7 mln zł dofinansowania dla inwestycji wartej 2 mln.

Dzisiaj w Urzędzie Marszałkowskim Burmistrz Kartuz podpisał umowę na wsparcie tego zadania.


Gmina Kartuzy uzyskała 1,7 mln zł dofinansowania na inwestycję budowy trzech Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Przystosowane do nowej roli zostanie kartuskie Targowisko Zwierzęce, które – wybudowane w poprzedniej kadencji samorządu – okazało się inwestycją bardzo nietrafioną. Nowe PSZOKi powstaną także w Brodnicy Górnej oraz Staniszewie. Dzisiaj Burmistrz Kartuz podpisał, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, umowę na wsparcie tego ważnego dla Gminy Kartuzy zadania.
Gmina Kartuzy w grudniu 2017 r. złożyła wniosek o dofinansowanie zadania związanego z budową Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kartuzach (dalej PSZOK) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020, Działanie 11.02 – Gospodarka odpadami.


Zarząd Województwa Pomorskiego dokonał już rozstrzygnięcia konkursu, na podstawie którego projekt Gminy Kartuzy otrzymał 77,5% punktów, co lokuje wniosek na pierwszym miejscu listy rankingowej konkursu w województwie pomorskim.


Gmina Kartuzy uzyskała dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych tj. 1 mln 699 tys 235 zł i 46 gr. Koszt całkowity projektu wynosi 1 mln 999 tys. 100 zł i 55 gr.


Lokalizację PSZOK-ów przewidziano na terenie obecnego Targowiska Zwierzęcego, mieszczącego się przy ul. Sędzickiego w Kartuzach, jak również w miejscowościach Staniszewo i Brodnica Górna.


W sołectwach PSZOKi zostaną uruchomione dzięki instalacji dwóch „zbiornic” na odpady problematyczne (tj. zużyty elektrosprzęt, odpady niebezpieczne), w celu umożliwienia mieszkańcom pozbycia się tych odpadów.


PSZOK w Kartuzach zajmie powierzchnię i istniejącą infrastrukturę obecnego Targowiska Zwierzęcego, adaptując całość na swoje potrzeby. Jego główną częścią będzie Punkt Ponowne Użycie, do którego mieszkańcy będą mogli przywieźć przedmioty, których już nie potrzebują.


Hala targowa umiejscowiona na Targowisku zostanie zaadoptowana na obiekt pełniący funkcję Centrum Edukacji Ekologicznej. Powstanie tam ścieżka edukacyjna.


W ramach Centrum przewiduje się organizację licznych warsztatów dla wszystkich mieszkańców Gminy (zarówno dzieci jak i dorosłych) w zakresie nie tylko prawidłowego postępowania z odpadami, lecz także świadomości ekologicznej.


Wiata nad obecnymi boksami zwierzęcymi zostanie przeniesiona i zaadoptowana na punkt napraw. Mieszkańcy będą mieli możliwość dokonywania tam właśnie drobnych napraw swoich przedmiotów. Otrzymają niezbędne narzędzia.


Ponadto PSZOK w Kartuzach zostanie wyposażony w:


duży plac manewrowy umożliwiający bezpieczne i wygodne korzystanie z PSZOK, uzupełniony o elementy usprawniające użytkowanie, tj. nową rampę najazdową (z pomieszczeniami magazynowymi pod jej powierzchnią, w tym dostosowanymi do magazynowania odpadów niebezpiecznych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego) oraz urządzenia zapewniające odbiór każdego rodzaju odpadu, tj. rębak do gałęzi;


2 specjalistyczne kontenery zapewniające brak uciążliwości ze strony gromadzonych odpadów zielonych;


elementy sharing economy, zapewniające zwiększenie udziału odpadów przekazywanych przez samych mieszkańców, tj. 2 przyczepki do wynajęcia przez mieszkańców na potrzeby dostarczenia odpadów z remontów, wielkogabarytowych, zielonych, itp.;


wagę samochodową;


boksy i kontenery na pozostałe odpady przyjmowane w sposób selektywny.


Nowy PSZOK w Kartuzach ma być miejscem intuicyjnym, przyjaznym, sprzyjającym tworzeniu warunków dla wysokiej aktywności mieszkańców.


Zakończenie prac przewidziano na koniec roku 2019, zatem uruchomienie PSZOK-u przy ul. Sędzickiego powinno się odbyć na początku r. 2020.

targ zwierz (1)
targ zwierz (2)
targ zwierz (3)
targ zwierz (4)
targ zwierz (5)
targ zwierz (6)
targ zwierz (7)