W Kartuzach trwa właśnie realizacja inwestycji pn. Zagospodarowanie wód deszczowych w mieście Kartuzy w celu poprawy retencyjności zlewni i ochrony przed zmianami klimatu. Najlepiej widać to w tej chwili przy Szkole Podstawowej nr 1. Wkrótce prace przemieszczą się w inne miejsca, w drugiej kolejności na ul. Mściwoja II.

Przedsiębiorstwo SOMBUD z Somonina, wyłonione w drodze przetargu, za kwotę 14,5 mln zł przeprowadza właśnie inwestycję I etapu rekultywacji kartuskich jezior.


Informowaliśmy już Państwa, że Gmina Kartuzy otrzymała na ten cel dofinansowanie w wysokości blisko 8 milionów zł.


Program rekultywacji kartuskich jezior przewiduje szereg działań podzielonych na cztery etapy. Pierwszym z nich jest eliminacja punktowych i obszarowych źródeł zanieczyszczeń kartuskich akwenów. Kolejne przewidziane w programie to eliminacja osadów dennych, strącenie fosforu z toni wodnej i biomanipulacja jezior.


Warunkiem przeprowadzenia skutecznej i całkowitej rekultywacji kartuskich jezior jest ograniczenie dopływu zanieczyszczeń zewnętrznych, które w dalszym ciągu wraz z wodą deszczową w czasie intensywnych opadów wpływają do zbiorników w mieście. Dzieje się tak, ponieważ kanalizacja deszczowa w wielu punktach Kartuz jest już przestarzała i zużyta, gdzieniegdzie zaś w ogóle jej nie ma lub jest połączona z kanalizacją sanitarną.


Wkrótce – dzięki inwestycji, której realizacja już ruszyła – to się zmieni, co było warunkiem umożliwienia Gminie Kartuzy zwrócenie się o dofinansowanie na przeprowadzenie kolejnych etapów prac rekultywacyjnych.


Środki finansowe na wdrożenie I etapu rekultywacji zostały przyznane przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Źródłem dofinansowania projektu jest Unia Europejska, dokładniej zaś Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.


Zamówienie obejmuje w szczególności wykonanie następujących kategorii robót:


1) Usługi geodezyjne (tyczenie i pomiary powykonawcze),

2) Oznakowanie budowy na czas prowadzenia robót (projekty tymczasowych organizacji ruchu),

3) Roboty ziemne (wykopy i zasypki),

4) Roboty nawierzchniowe (rozbiórki i odbudowy nawierzchni),


5) Roboty montażowe w zakresie kanalizacji grawitacyjnej (rurociągi wraz ze studniami, przykanalikami i wpustami ulicznymi),

6) Roboty montażowe w zakresie kanalizacji tłocznej,

7) Roboty montażowe w zakresie sieci wodociągowej,


8) Dostawa oraz montaż kompletnych zbiorników buforowych wraz z przepompowniami ścieków,

9) Przebudowa wylotów do odbiorników,

10) Dostawa i montaż separatorów,


11) Przebudowa głównej przepompowni na nadmiar wód opadowych wraz z komorą krat, piaskownikiem, komory zasuw oraz kanałem kraty mechanicznej i piaskownika,

12) Roboty elektryczne, sterowania i sygnalizacji,

13) Regenerację istniejącego rowu,


14) Uporządkowanie terenu,

15) Wykonanie dokumentacji powykonawczej.


Zgodnie z decyzją Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku znak: ZA.5161.69.2017.EP Zamawiający udzielił Wykonawcy robót pełnomocnictwa na przeprowadzenie w jego imieniu:


1) archeologicznych badań ratowniczych na działkach nr 55/10, 55/12, 58/2, 240/6 obr. 3, polegających na odhumusowaniu terenu, wykonaniu wykopów badawczych w obrysie planowanych prac ziemnych, eksplorację nawarstwień i obiektów archeologicznych, wykonanie dokumentacji fotograficznej, graficznej i opisowej odkrytych nawarstwień obiektów archeologicznych, zabezpieczenie, wykonanie inwentaryzacji i zadokumentowanie pozyskanego materiału archeologicznego,


2) nadzoru archeologicznego polegającego na bieżącej obserwacji i dokumentowania trwających prac ziemnych. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia oraz dokumentowania badań a także nadzoru ich, zgodnie z wszystkimi warunkami zawartymi w w/w decyzji.


Warto dodać, że w Stolicy Kaszub jest także realizowana inwestycja pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego i zagospodarowanie terenu przyległego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kartuzach, w ramach rewaloryzacji Parku im. Dra Kotowskiego.


Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska wielofunkcyjnego, utwardzenie nawierzchni istniejącego parkingu, remont nawierzchni wokół budynku szkoły – utwardzenie placów rekreacyjnych oraz ciągów komunikacyjnych, montaż urządzeń rekreacyjnych, uporządkowanie terenów zielonych oraz rozbiórka i budowa fragmentu ogrodzenia.


Inwestycja jest realizowana w południowej części nieruchomości, na której znajduje się budynek Szkoły Podstawowej nr 1 w Kartuzach.


Przedmiot zamówienia został dofinansowany w ramach projektu pn. Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz, ze środków Unii Europejskiej (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020).


Wykonawcą tej inwestycji wybranym w drodze przetargu jest Firma ELSIK Sp. z o.o. z Żukowa. Kwota: 492 tys. zł brutto.


Nie sposób nie wspomnieć o innych realizowanych obecnie inwestycjach kanalizacyjnych gminy Kartuzy.


Trwa budowa kolektora ścieków na odcinku Kiełpino – Dzierżążno oraz budowa przepompowni w Grzybnie.


Rozstrzygnięto już przetarg na wykonanie koncepcji kanalizacji sanitarnej w rejonie Sianowo – Mirachowo.Ponadto:


Trwa budowa pięciu Otwartych Stref Aktywności: Dzierżążno, Kartuzy, Łapalice, Kiełpino i Mirachowo.


Trwa rozbudowa szkoły w Kiełpinie. Ponadto odbywają się roboty drogowe na terenach sołectw.