Dzisiaj w gabinecie Burmistrza Kartuz została podpisana umowa z wykonawcą inwestycji budowy skateparku w Parku im. Solidarności w Stolicy Kaszub. To młodzież zdecydowała, jaki skatepark zbudujemy (wejdź).


2. 10. 2018 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 630635-N-2018 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa skateparku w Parku Solidarności w Kartuzach.


Zwycięzca przetargu: 4SKYTE Sp. z o.o. z Jeleniej Góry, kwota: 1 mln 648 tys. zł. Gwarancja: 72 miesiące. (Kliknij, aby dowiedzieć się więcej).


Przedmiotem zamówienia jest budowa skateparku o kształcie wydłużonej płyty o nawierzchni betonowej wraz z urządzeniami do jazdy na działce o nr ew. 60 obr. 3, w Kartuzach.


Zakres inwestycji obejmuje również lokalizację elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci) oraz oświetlenie skateparku i odwodnienie płyty.


Teren objęty inwestycją położony jest w granicach zabytkowego zespołu urbanistycznego miasta Kartuzy wpisanego do rejestru zabytków woj. pomorskiego pod nr 915 na mocy decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 30. 05. 1978 r.


Inwestycja zrealizowana zostanie w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Kartuz.


Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem wykonanie m.in. następujących robót:


1) prace ziemne – niwelacja terenu i korytowanie, wykopy kablowe,

2) wykonywanie warstw podbudowy,

3) wykonywanie nawierzchni płyty,


4) wykonanie betonowych elementów do jazdy wraz z metalowymi elementami, krawędziami i copingiem,

5) roboty montażowe – barierki, poręcze,

6) wykonanie odprowadzenia powierzchniowego wody opadowej,


7) zagospodarowanie terenu- montaż elementów małej architektury (kosze, ławki, tablica z regulaminem)

8) budowa linii kablowych,

9) montaż słupów i opraw oświetleniowych,

10) prace przełączeniowe i rozruchowe,


11) badania i pomiary,

12) wysiew trawy,

13) uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie, wydanej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kartuzach.


(…)