Wielka inwestycja przebudowy „Kaszubskiego Dworu” ruszyła. Burmistrz Kartuz jeszcze w poprzedniej kadencji podpisał umowę na zadanie, które jest realizowane w ramach Kompleksowej Rewitalizacji Centrum Kartuz, projektu dofinansowanego z budżetu Unii Europejskiej.W ramach tego samego projektu (Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz) Gmina Kartuzy modernizowała Rynek, deptak i parki miejskie, została także stworzona nowa siedziba Biblioteki w budynku Dworca Integracyjnego. Także dzięki KRCK niebawem w „Kaszubskim Dworze” przy ul. Gdańskiej powstaną Klub Integracji Społecznej oraz Centrum Usług Społecznych.

O Klubie i Centrum napiszemy w osobnym artykule.

Warto wspomnieć, że w ramach projektu przebudowę przejdzie nie tylko „Kaszubski Dwór”, lecz także i podwórze za budynkiem (szczegółowy zakres poniżej).


Tytuł projektu: Adaptacja Dworu Kaszubskiego na cele społeczne t.j. Centrum Usług Społecznych i Klub Integracji Społecznej wraz zagospodarowaniem przyległego terenu.

Do przetargu wpłynęły dwie oferty:
http://poczta.kartuzy.pl/przetargi/2018/43_18_dwor3/43_18_informacja_z_otwarcia.pdf

Dokonano wyboru wykonawcy:
http://poczta.kartuzy.pl/przetargi/2018/43_18_dwor3/43_18_wyb%C3%B3r_oferty_wykonawcy.pdf

Zakład Usług Remontowo-Budowlanych APOLLO Piotr Lubecki, Nowa Wieś k. Kościerzyny.

6 mln 629 tys. 998 zł i 89 gr.

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa z przebudową budynku użyteczności publicznej „Kaszubski Dwór” oraz zmiana sposobu użytkowania z biblioteki z czytelnią na centrum usług społecznych wraz z zagospodarowaniem wewnętrznego kwartału w sąsiedztwie budynku na działkach nr ew. 113/24, 113/27 obr. 8, Kartuzy.


Zamówienie obejmuje w szczególności wykonanie następujących kategorii robót:


1) przebudowa pomieszczeń budynku wynikająca ze zmiany sposobu jego użytkowania;

2) przebudowa wewnętrznej klatki schodowej z drewnianej na żelbetową, monolityczną, projektowaną z poziomu parteru na poddasze budynku; przebudowa została zaplanowana ze względu na konieczność spełnienia przepisów p.poż.;

3) rozbudowa budynku o pomieszczenie wiatrołapu parterowe z szybem windy do przewozu osób, w tym osób niepełnosprawnych ruchowo;

4) remont elementów konstrukcyjnych oraz elementów wykończenia zewnętrznego i wewnętrznego budynku;

5) prace rozbiórkowe: demontaż rynien i rur spustowych, demontaż warstw przykrycia dachu, częściowo stolarki okiennej, fragmentów ścian zewnętrznych w miejscu gdzie planuje się poszerzenie istniejących otworów okiennych, demontaż urządzeń sanitarnych i instalacji wewnętrznych, kominów i ścian działowych poddasza oraz ścian działowych na pozostałych kondygnacjach, demontaż drewnianej klatki schodowej, usunięcie podłóg i sufitów kondygnacji nadziemnych oraz usunięcie części belek stropowych stropu nad pierwszym piętrem w miejscu gdzie planuje się budowę żelbetowej klatki schodowej,

6) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian i podłóg w piwnicy budynku,

7) wykonanie renowacji poszczególnych elementów budynku zgodnie z opisem prac konserwatorskich,


8) zagospodarowanie terenu podwórka zlokalizowanego od strony północnej „Kaszubskiego Dworu” - zaplanowano wykonanie kilku stref – elementów zagospodarowania terenu: strefa obsługi dla usług, mieszkańców-półprywatnej, reprezentacyjnej – podwórko, przenikania, wejścia – „od rynku”, „w bramie”, „przy Kaszubskim Dworze” w tym m.in.: a) dostawa oraz montaż elementów małej architektury; b) uporządkowanie terenu; c) nasadzenia krzewów żywopłotowych oraz liściastych;

9) uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie, wydanej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kartuzach.

(…)

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac konserwatorskich i robót budowlanych zgodnie z decyzją Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr PWKZ.5142.2.2017.AK z dnia 25.01.2018 r.

Prace konserwatorskie powinny być prowadzone przez konserwatorów o specjalizacji konserwacja elementów i detali architektonicznych, zgodnie ze standardami określonymi w aktualnym rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych.

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia badań archeologicznych, zgodnie z decyzją Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZA.5161.178.2018.EP z dnia 16.03.2018 r.

(…)DSC_1635
DSC_1637
DSC_1638
DSC_1639
DSC_1641
DSC_1644
DSC_1646
DSC_1648
DSC_1651
DSC_1654
DSC_1656
DSC_1659
DSC_1661
DSC_1663
DSC_1665
DSC_1667
DSC_1674
DSC_1676
DSC_1678
DSC_1681
DSC_1682
DSC_1686
DSC_1695
DSC_1698
DSC_1706
DSC_1708
DSC_1710
DSC_1719
DSC_1725
DSC_1729
DSC_1732
DSC_1740
DSC_1745
DSC_1747
DSC_1749
DSC_1751
DSC_1752
DSC_1755
DSC_1757
DSC_1761
DSC_1767
DSC_1772
DSC_1774
DSC_1779
DSC_1785
DSC_1787
DSC_1788
DSC_1794
DSC_1795
DSC_1797
DSC_1801
DSC_1803
DSC_1804
DSC_1807
DSC_1812
DSC_1818
DSC_1820
DSC_1823
DSC_1824
DSC_1826
DSC_1827
DSC_1828
DSC_1829
DSC_1830
DSC_1833