Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kartuzach we współpracy z Gminą Kartuzy ogłaszają konkurs na nabór partnera do projektu realizowanego w ramach konkursu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa Integracja, działanie 6.2usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.1rozwój usług społecznych – Mechanizm ZIT.

Konkurs na nabór partnera prowadzony zgodnie z postanowieniami art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1146)

Nabór partnera do projektu odbywać się będzie w drodze otwartego konkursu w terminie od 17.05.2019 r. roku do 10.06.2019 roku.

Głównym celem realizacji projektu jest upowszechnienie korzystania z usług społecznych wśród osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.


Podmiot ubiegający się o wybór na Partnera w procedurze otwartego konkursu jest zobowiązany do przedłożenia następujących dokumentów (oryginał lub uwierzytelniona kopia):

  1. wypełnionego „Formularza Oferty” w oparciu o zamieszczony wzór w Ogłoszeniu otwartym konkursie na wyłonienie Partnera.
  2. aktualnego wypisu z KRS (ważny 3 miesiące od daty uzyskania) lub innego równoważnego dokumentu potwierdzającego formę prawną i organizacyjną oraz umocowanie osób go reprezentujących,
  3. sprawozdanie finansowe – bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok (sprawozdanie finansowe z działalności za 2018 rok) oraz zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec ZUS i Urzędu Skarbowego (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy od dnia złożenia oferty),
  4. dokumenty potwierdzające informacje zawarte w formularzu oferty.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na wybór partnera do projektu w ramach działania 6.2usługi społeczne, poddziałanie 6.2.1Rozwój usług społecznych – Mechanizm ZIT RPO WP 2014-2020” osobiście, listem poleconym lub pocztą kurierską na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Hallera 1, 83-300 Kartuzy w dni robocze od 8.00-15.00w terminie od 17.05.2019 roku do 10.06.2019 roku. (decyduje data wpływu do 10.06.2019 roku do godz. 15.00).


W przypadku ofert wysyłanych pocztą, decyduje data wpływu oferty do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach.  Oferty złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane.

   
Wszelkie pytania związane z prowadzonym konkursem należy kierować w formie pisemnej na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Hallera 1 pokój 307, 83-300 Kartuzy lub fax: 586 812 631.

-----------------

Do pobrania: