Burmistrz Kartuz na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz  art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020

(t. j. Dz. U. 2016 poz. 217) w nawiązaniu do ogłoszenia zamieszczonego w na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kartuzach, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz stronie internetowej

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o otwartym konkursie na nabór partnera do wspólnej realizacji projektu pn. „Kompleksowa Rewitalizacja Kartuz – Centrum Usług Społecznych” współfinansowanego

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa Integracja, działanie 6.2 usługi społeczne,

Poddziałanie 6.2.1 rozwój usług społecznych – Mechanizm ZIT oraz podaje do publicznej wiadomości:


W wyniku ogłoszenia w wymaganym terminie Ofertę złożyły dwa podmioty:

1. Fundacja Wieloprofilowego Usprawniania OD NOWA, 83-113 Turze, ul. Długa 52 – spełnia wymogi formalne.
2. Fundacja „Nasze Dzieci”, 83-304 Przodkowo, ul. Topolowa 17 – nie spełnia wymogów formalnych.


Po analizie oferty pod kątem wymogów określonych w ogłoszeniu oraz po dokonaniu oceny oferty Komisja konkursowa oceniająca oferty podjęła decyzję o przeprowadzeniu negocjacji
z kandydatem na Partnera spełniającym wymogi formalne i merytoryczne.

W wyniku oceny złożonych ofert oraz przeprowadzonych negocjacji z kandydatem do wspólnej realizacji projektu partnerem została
Fundacja Wieloprofilowego Usprawniania OD NOWA, Turze, ul. Długa 52.