Z wielką przyjemnością informujemy, że w dniu dzisiejszym tj. 16 lipca br. pomiędzy Gminą Sierakowice (w partnerstwie z Gminą Kartuzy oraz Gminą Sulęczyno), a firmą ANTINUS Sp. z o.o. ze Skierniewic, zawarto długo wyczekiwaną umowę na dostawy i montaż instalacji kolektorów słonecznych oraz powietrznych pomp ciepła w gminach Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyno.

Umowa jest realizowana w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „OZE dla Kaszub – wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia emisji w Gminie Sierakowice” ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

W ramach przedmiotowego projektu przewiduje się montaż 3 źródeł/instalacji i urządzeń wykorzystujących energię słońca, w dwóch technologiach: solarnej i fotowoltaicznej oraz powietrznych pomp ciepła do c.w.u. Inwestycja obejmuje zarówno sektor publiczny, jak i prywatny z obszaru Gmin: Sierakowice, Sulęczyno i Kartuzy. Łączna liczba instalacji powinna wynieść 855, w tym 522 instalacji solarnych, 273 powietrznych pomp ciepła do c.w.u. oraz 51 sztuk oświetlenia ulicznego solarnego i hybrydowego. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej – 3,41 MW. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarniach – 665 ton równoważnika CO².

W ramach zawartej w dniu dzisiejszym umowy, Wykonawca zrealizuje w terminie do 31.12.2019 r. dostawę i montaż 522 instalacji kolektorów słonecznych oraz 273 powietrznych pomp ciepła za kwotę 9 598 529,04 zł. Projekt posiada dofinansowanie w wysokości 85 % kosztów kwalifikowanych. Wykonawca w ramach zamówienia zaoferował dostawę i montaż instalacji kolektorów słonecznych firmy Viessmann oraz pompy ciepła firmy Hewalex.

Do zrealizowania pozostaje jeszcze zamówienie na budowę 51 latarni oświetlenia ulicznego w gminach Sierakowice (11 szt.) oraz Kartuzy (40 szt.). W ramach pierwszego postępowania przetargowego nie zgłosił się żaden wykonawca chętny do realizacji tychże prac. Gmina Sierakowice przystąpi niezwłocznie do przeprowadzenia ponownie przedmiotowego postępowania przetargowego.

Przypomnijmy, że Gmina Sierakowice (wraz z partnerami Gminą Sulęczyno oraz Gminą Kartuzy) aplikowała do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego o dofinansowanie projektu pn. „OZE dla Kaszub – wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w Gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyno”, składając niezbędny wniosek już prawie dwa i pół roku temu, dokładnie 31 stycznia 2017 r. Projekt uzyskał pozytywną rekomendację Zespołu oceniającego i jako jeden z 24 projektów otrzymał dofinansowanie w wysokości 8 316 921,99 złotych (85 % wartości kosztów kwalifikowanych). Koszt całkowity inwestycji to 9 956 025,10 złotych. Projekt przewiduje łącznie dostawę i montaż instalacji kolektorów słonecznych i powietrznych pomp ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej na budynkach prywatnych w trzech gminach Sierakowice (555 szt. instalacji), Kartuzy (113 szt. instalacji) i Sulęczyno (125 szt. instalacji).

Konkurs o dofinansowanie został rozstrzygnięty 19 lipca 2018 roku, jednak dopiero 3 października 2018 roku Zarząd Województwa Pomorskiego podpisał z gminą Sierakowice umowę o dofinansowanie projektu. Gminy partnerskie niezwłocznie przystąpiły do realizacji złożonych jeszcze w 2016 roku deklaracji uczestników projektu, organizując spotkania oraz wzywając do wniesienia niezbędnego wkładu finansowego. Niestety w tym czasie ok. 25 % uczestników projektu zrezygnowało z uczestnictwa w nim, co wiązało się z koniecznością organizowania tzw. naborów uzupełniających, w wyniku których dopiero w lutym 2019 r. udało się skompletować listy uczestników zadnia. Gmina ogłosiła dwa przetargi na realizację poszczególnych zadań projektu, pierwszy jeszcze w lutym br., który z przyczyn technicznych został unieważniony, drugi zaś ogłoszony 10 kwietnia br. zakończył się podpisaniem przedmiotowej umowy na dostawy i montaż.

Zgodnie z deklaracją wykonawcy montaż rozpocznie się jeszcze w lipcu br. W pierwszej kolejności sukcesywnie Wykonawca przeprowadzi wizje lokalne wszystkich obiektów inwestycyjnych. W ramach wizji zostaną uzgodnione, z właścicielami lub zarządcami poszczególnych obiektów, warunki realizacji w tym m.in. termin realizacji prac montażowych. W związku z wyłonieniem wykonawcy i ustaleniem faktycznych kosztów realizacji inwestycji, Gminy partnerzy mogą też zawrzeć z właścicielami lub zarządcami poszczególnymi obiektów, stosowne umowy regulujące sprawy udostępniania obiektów i zainstalowanych urządzeń. Zgodnie z informacjami przekazywanymi podczas spotkań z uczestnikami projektu informujemy również, że gmina Sierakowice czeka na niezbędną interpretację Krajowej Administracji Skarbowej ws. ewentualnego dodatkowego obciążenia 8 % (dla gospodarstw domowych o powierzchni użytkowej budynku nie większej niż 300 m2) lub 23 % (dla pozostałych uczestników projektu) podatkiem VAT otrzymanych dotacji. Po uzyskaniu stanowiska KAS będziemy Państwa niezwłocznie informować.