Wielka inwestycja przebudowy „Kaszubskiego Dworu” zakończona! Dzisiaj odbyło się uroczyste otwarcie obiektu po remoncie z udziałem m.in. Marszałka Mieczysława Struka. Burmistrz Kartuz jeszcze w poprzedniej kadencji podpisał umowę na zadanie, które było realizowane w ramach Kompleksowej Rewitalizacji Centrum Kartuz, projektu dofinansowanego z budżetu Unii Europejskiej, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla którego Instytucją Zarządzającą jest Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Uwaga, zdjęcia w treści artykułu ukazują budynek i jego otoczenie przed, w trakcie oraz po przebudowie. Na dole znajduje się obszerna galeria.

Całkowity koszt inwestycji:  6 mln 825 830, 95 zł.

Dofinansowanie ze środków RPO WP na lata 2014-2020:  3 mln 732 619, 00 zł.

W ramach tego samego projektu (Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz) Gmina Kartuzy modernizowała Rynek, deptak i parki miejskie, została także stworzona nowa siedziba Biblioteki w budynku Dworca Integracyjnego. Także dzięki KRCK w „Kaszubskim Dworze” przy ul. Gdańskiej powstały Klub Integracji Społecznej oraz Centrum Usług Społecznych. (O tym w drugiej części artykułu).

Warto wspomnieć, że w ramach projektu przebudowę przeszedł nie tylko „Kaszubski Dwór”, lecz także podwórze za budynkiem.


Tytuł projektu: Adaptacja Dworu Kaszubskiego na cele społeczne t.j. Centrum Usług Społecznych i Klub Integracji Społecznej wraz zagospodarowaniem przyległego terenu.

Do przetargu wpłynęły dwie oferty. Dokonano wyboru wykonawcy.

Zakład Usług Remontowo-Budowlanych APOLLO Piotr Lubecki, Nowa Wieś k. Kościerzyny.

Kwota: 6 mln 629 tys. 998 zł i 89 gr.


Zamówienie obejmowało w szczególności wykonanie następujących kategorii robót:

1) przebudowa pomieszczeń budynku wynikająca ze zmiany sposobu jego użytkowania;

2) przebudowa wewnętrznej klatki schodowej z drewnianej na żelbetową, monolityczną, projektowaną z poziomu parteru na poddasze budynku; przebudowa została zaplanowana ze względu na konieczność spełnienia przepisów p.poż.;

3) rozbudowa budynku o pomieszczenie wiatrołapu parterowe z szybem windy do przewozu osób, w tym osób niepełnosprawnych ruchowo;

4) remont elementów konstrukcyjnych oraz elementów wykończenia zewnętrznego i wewnętrznego budynku;

5) prace rozbiórkowe: demontaż rynien i rur spustowych, demontaż warstw przykrycia dachu, częściowo stolarki okiennej, fragmentów ścian zewnętrznych w miejscu gdzie planuje się poszerzenie istniejących otworów okiennych, demontaż urządzeń sanitarnych i instalacji wewnętrznych, kominów i ścian działowych poddasza oraz ścian działowych na pozostałych kondygnacjach, demontaż drewnianej klatki schodowej, usunięcie podłóg i sufitów kondygnacji nadziemnych oraz usunięcie części belek stropowych stropu nad pierwszym piętrem w miejscu gdzie planuje się budowę żelbetowej klatki schodowej,

6) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian i podłóg w piwnicy budynku,

7) wykonanie renowacji poszczególnych elementów budynku zgodnie z opisem prac konserwatorskich,

8) zagospodarowanie terenu podwórka zlokalizowanego od strony północnej „Kaszubskiego Dworu” - zaplanowano wykonanie kilku stref – elementów zagospodarowania terenu: strefa obsługi dla usług, mieszkańców-półprywatnej, reprezentacyjnej – podwórko, przenikania, wejścia – „od rynku”, „w bramie”, „przy Kaszubskim Dworze” w tym m.in.: a) dostawa oraz montaż elementów małej architektury; b) uporządkowanie terenu; c) nasadzenia krzewów żywopłotowych oraz liściastych;

(…)

Wykonawca zobowiązany był do prowadzenia prac konserwatorskich i robót budowlanych zgodnie z decyzją Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Wykonawca zobowiązany był także do przeprowadzenia badań archeologicznych, zgodnie z decyzją Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.


W ramach zadania Adaptacja Dworu Kaszubskiego na cele społeczne t.j. Centrum Usług Społecznych i Klub Integracji Społecznej wraz zagospodarowaniem przyległego terenu, zakupiono również wyposażenie do budynku Dworu Kaszubskiego. Zakupione wyposażenie obejmowało sprzęt RTV i AGD, meble kuchenne, biurowe, tapicerowane, a także sprzęt medyczny.

Rewitalizacja Kaszubskiego Dworu była jednym z elementów zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 określonego w Gminnym Programie Rewitalizacji Kartuz.  Jest bezpośrednio powiązana z dwoma projektami w ramach RPO 2014 – 2020, finansowanymi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 6, realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kartuzach.


Projekt 1: Centrum Usług Społecznych, w ramach Poddziałania 6.2.1. Rozwój usług społecznych – Mechanizm ZIT – dofinansowanie ze środków UE 1 949 999,88 zł.

Skierowany jest do 90 osób, w tym osób z niepełnosprawnościami, niesamodzielnych w wieku poprodukcyjnym, opiekunów osób niesamodzielnych oraz rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Fundacją „Od Nowa”.


Na parterze budynku mieści się Ośrodek Wsparcia Osób Niesamodzielnych. Jego zadania to: szkolenia i zajęcia praktyczne oraz wymiana doświadczeń dla opiekunów faktycznych, praca socjalna,  grupy wsparcia, poradnictwo, w tym psychologiczne i medyczne, pomoc w poruszaniu się po różnych systemach wsparcia (punkt informacyjny), usługi opiekuńcze w oparciu o nowoczesne technologie – teleopieka.

Na parterze znajduje się także Punkt Wsparcia Opiekuna Osoby Niesamodzielnej. Jego zadania są następujące: zapewnienie 30 miejsc krótkookresowego dziennego pobytu, praca socjalna,  rekrutacja uczestników, grupy wsparcia, warsztaty ruchowe, manuale, muzykoterapii, poradnictwo psychologiczne, pielęgniarskie, prawne.

Na pierwszym piętrze budynku znajdziemy Klub dla rodzin, którego działalność ma na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży poprzez aktywizację wszystkich grup wiekowych, zaś poprzez to podejmowanie wspólnych działań przyczyniających się do aktywizowania całej społeczności lokalnej i propagowania idei współpracy i wrażliwości.


W ramach działalności Klubu prowadzone są zajęcia skierowane do rodziców i dzieci uczestników projektu. Są to:

zajęcia grupowe edukacyjne i artystyczne (warsztaty rękodzieła ludowego i artystycznego, arteplastyka, treningi pamięci i kreatywnego myślenia, zajęcia ekologiczne);

grupowe i indywidualne zajęcia aktywizacji edukacyjno-zawodowej (praca na zasobach zainteresowań, marzeniach, wybór ścieżki edukacyjnej i/lub zawodowej, przygotowanie do wejścia na rynek pracy);

zajęcia naukowo-techniczne (w zależności od zainteresowań);

trening umiejętności społecznych (w tym grupowe zajęcia teatralno-muzyczne rozwijające umiejętności komunikacyjne, ekspresję twórczą i funkcjonowanie w grupie);

indywidualne i grupowe zajęcia kompensacyjne (odrabianie lekcji, korepetycje z przedmiotów, z którymi poszczególne dzieci mają problemy w szkole).
Projekt 2: 
Klub Integracji Społecznej, w ramach Poddziałania 6.1.1. Aktywizacja Społeczno – Zawodowa – Mechanizm ZIT – dofinansowanie ze środków UE 543 849,62 zł.

Skierowany jest do osób biernych zawodowo, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, realizujący m.in. zadania w zakresie: pracy socjalnej, grup samopomocowych, indywidualnego poradnictwa psychologicznego, prawnego i obywatelskiego, grupowych warsztatów psychologicznych, klubu wolontariatu, wsparcia środowiskowego, warsztatów aktywizacji zawodowej, indywidualnego doradztwa zawodowego.

Projekt zakłada udział 153 osób, jest realizowany w partnerstwie ze Spółdzielnią Socjalną „Pasja” w Kartuzach.

Na drugim piętrze „Kaszubskiego Dworu” mieści się Klub Integracji Społecznej. Jego zadania to aktywizacja społeczna i zawodowa.


W kwestii aktywizacji społecznej:

praca socjalna, grupy wsparcia;

poradnictwo indywidualne psychologiczne, prawne, obywatelskie;

warsztaty psychologiczne grupowe kształtujące rozwój osobisty postawy aktywne i umiejętności współpracy;

Klub Wolontariatu „Warto”;

warsztaty organizacji czasu wolnego z elementami zagadnień społeczno-ekonomicznych;

wsparcie środowiskowe – animator pracy.


W kwestii aktywizacji zawodowej:

warsztaty aktywizacji zawodowej;

doradztwo zawodowe indywidualne;

staże zawodowe;

warsztaty obsługi komputera.

W ramach obu projektów realizowane są również różne formy interaktywnych zajęć w „Kaszubskim Dworze” oraz w terenie z wykorzystaniem rewitalizowanych miejsc rekreacji i wypoczynku (biblioteka plus, parki, boisko sportowe, rynek).

otwarcie (32)
otwarcie (1)
otwarcie (2)
otwarcie (16)
otwarcie (3)
otwarcie (4)
otwarcie (5)
otwarcie (6)
otwarcie (7)
otwarcie (8)
otwarcie (20)
otwarcie (9)
otwarcie (10)
otwarcie (11)
otwarcie (22)
otwarcie (12)
otwarcie (13)
otwarcie (14)
otwarcie (15)
otwarcie (17)
otwarcie (18)
otwarcie (19)
otwarcie (21)
otwarcie (23)
otwarcie (24)
otwarcie (25)
otwarcie (26)
otwarcie (27)
otwarcie (28)
otwarcie (29)
otwarcie (30)
otwarcie (31)
otwarcie (33)
otwarcie (34)
otwarcie (35)
otwarcie (36)
otwarcie (37)
otwarcie (38)
otwarcie (39)
otwarcie (40)
otwarcie (41)
otwarcie (42)
otwarcie (43)
otwarcie (44)
otwarcie (45)
otwarcie (48)
otwarcie (49)
otwarcie (73)
otwarcie (50)
otwarcie (51)
otwarcie (52)
otwarcie (53)
otwarcie (54)
otwarcie (55)
otwarcie (57)
otwarcie (58)
otwarcie (60)
otwarcie (63)
otwarcie (64)
otwarcie (65)
otwarcie (66)
otwarcie (67)
otwarcie (68)
otwarcie (69)
otwarcie (70)
otwarcie (71)
otwarcie (72)
otwarcie (59)
otwarcie (62)
otwarcie (47)
otwarcie (61)
20190814_134327
20190814_134809
20191014_090446
20200214_001_kaszubski-dwor
20200214_002_kaszubski-dwor
20200214_003_kaszubski-dwor
biblioteka (3)
biblioteka (8)
biblioteka (9)
biblioteka (11)
biblioteka (14)
biblioteka (17)
biblioteka (21)
biblioteka (31)
DSC_1772
DSC_6031
DSC_6035
DSC_6055
DSC_6898
DSC_6906
DSC_6959
DSC_7008
DSC_7048
DSC_7054
kasz dwór robią dalej (2)
kasz dwór robią dalej (6)
kasz dwór robią dalej (31)
kasz dwór robią dalej (32)
kasz dwór robią dalej (46)
kasz dwór robią dalej (48)
kasz dwór robią dalej (60)
kasz dwór robią dalej (64)
kaszubski dwór podwórze remint (2)
kaszubski dwór podwórze remint (7)
kaszubski dwór podwórze remint (11)
kaszubski dwór prują (39)
kaszubski dwór prują (82)
kaszubski dwór prują (88)
kaszubski dwór prują (94)
kaszubski dwór prują (111)
rodzinne zdjęcia (353)
rodzinne zdjęcia (4164)
umowa kasz dwór bianko (1)
umowa kasz dwór bianko (2)
20190814_134616
kaszubski dwór prują (115)