Rozpoczęła się już realizacja inwestycji pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad Jeziorem Klasztornym Małym w Kartuzach, etap II.


Zamówienie obejmuje w szczególności wykonanie następujących kategorii robót:


1) Prace przygotowawcze – usunięcie karp drzew;

2) Roboty rozbiórkowe – rozbiórka ogrodzenia z siatki stalowej;

3) Budowa sieci oświetlenia wraz z dostawą oraz montażem słupów oświetleniowych z oprawami typu LED;

4) Budowa sieci teletechnicznej wraz z dostawą oraz montażem punktów kamerowych;


5) Odtworzenie drenażu;

6) Roboty ziemne – wykonanie nasypów, wzmocnienia podłoża oraz podbudowy;

7) Wykonanie nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca) oraz mastyksu grysowego (warstwa ścieralna);

8) Wykonanie stanowisk rekreacyjnych z kostki betonowej;
9) Dostawa oraz montaż elementów małej architektury;

10) Dostawa oraz montaż ogrodzenia z siatki stalowej oraz furtki;

11) Dostawa oraz montaż barier ochronnych;

12) Dostawa oraz montaż oznakowania pionowego;


13) Nasadzenia drzew gatunku lipa drobnolistna;

14) Roboty wykończeniowe – umocnienie powierzchniowe skarp, humusowanie oraz obsianie trawą;

15) Wykonanie dokumentacji powykonawczej;

16) uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie, wydanego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kartuzach.
Roboty budowlane wykona Przedsiębiorstwo Budowlane WACIŃSKI z Kiełpina, wybrane w drodze przetargu. Kwota: 1 mln 388 tys. 670 zł brutto.


Informacja z otwarcia ofert:

http://poczta.kartuzy.pl/przetargi/2018/28_18_promenada_KM/informacja.jpg


Informacja z rozstrzygnięcia przetargu:

http://poczta.kartuzy.pl/przetargi/2018/28_18_promenada_KM/strona_wybor.jpg