Prawie milion złotych gmina Kartuzy przeznaczyła w tym roku na wsparcie w formie dotacji zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (900. tys. zł) oraz na zadania przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (90. tys. zł). 

Działając w oparciu o zapisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 688 z późn. zm.) Burmistrz Kartuz ogłasza otwarty konkurs ofert dotyczący zlecenia realizacji zadań publicznych w formie wsparcia, organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym, prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2020 roku w sferach: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego Sołectwa Staniszewo - kapliczka przydrożna - tak brzmi tytuł projektu, który wkrótce zrealizowany zostanie przez Stowarzyszenie dla Społeczności Szkolnej w Staniszewie „Szkoła na Miotle”.

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości oferty na realizację zadania publicznego.

Burmistrz Kartuz ogłasza wyniki drugiego Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione, prowadzące działalność pożytku publicznego. Łącznie udzielono dotacji o wartości 74.100 zł na realizację 28 zadań publicznych.

Burmistrz Kartuz ogłasza nabór członków do komisji konkursowej na rok 2019, której zadaniem jest opiniowanie ofert złożonych w ramach Otwartego Konkursu Ofert Gminy Kartuzy na rok 2019.