Burmistrz Kartuz ogłasza wyniki drugiego Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione, prowadzące działalność pożytku publicznego. Łącznie udzielono dotacji o wartości 74.100 zł na realizację 28 zadań publicznych.

Burmistrz Kartuz ogłasza nabór członków do komisji konkursowej na rok 2019, której zadaniem jest opiniowanie ofert złożonych w ramach Otwartego Konkursu Ofert Gminy Kartuzy na rok 2019.

Burmistrz Kartuz ogłasza... Działając w oparciu o art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 13 w związku z art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 450 z późn. zm.)

Burmistrz Kartuz ogłasza wyniki Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione, prowadzące działalność pożytku publicznego.

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Programem Współpracy Gminy Kartuzy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018, przyjętym Uchwałą Nr LI/587/2018 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 10 października 2018 roku, Burmistrz Kartuz zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej na rok 2019, której zadaniem jest opiniowanie ofert złożonych w ramach Otwartego Konkursu Ofert w sferach: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Poprawa atrakcyjności turystycznej Szwajcarii Kaszubskiej poprzez uatrakcyjnienie oferty turystycznej na terenie miasta Kartuzy i miejscowości Kaliska w zakresie turystyki i krajoznawstwa - tak brzmi tytuł projektu, który wkrótce zrealizowany zostanie przez Stowarzyszenie Przyjaciół Jedynki w Kartuzach.