Działając w oparciu o zapisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 1057 z późn. zm.) Burmistrz Kartuz ogłasza otwarty konkurs ofert dotyczący zlecenia realizacji zadań publicznych w formie wsparcia, organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym, prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2020 roku w sferach: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, turystyka i krajoznawstwo, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej , obywatelskiej i kulturowej.

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości oferty na realizację zadania publicznego.

Prawie milion złotych gmina Kartuzy przeznaczyła w tym roku na wsparcie w formie dotacji zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (900. tys. zł) oraz na zadania przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (90. tys. zł). 

Działając w oparciu o zapisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 688 z późn. zm.) Burmistrz Kartuz ogłasza otwarty konkurs ofert dotyczący zlecenia realizacji zadań publicznych w formie wsparcia, organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym, prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2020 roku w sferach: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego Sołectwa Staniszewo - kapliczka przydrożna - tak brzmi tytuł projektu, który wkrótce zrealizowany zostanie przez Stowarzyszenie dla Społeczności Szkolnej w Staniszewie „Szkoła na Miotle”.

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości oferty na realizację zadania publicznego.