Działając w oparciu o art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1875) oraz art.13 w związku z art.11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016r., poz.1817 z późn. zm.) 

 

 
Burmistrz Kartuz ogłasza

otwarty konkurs ofert dotyczący zlecenia realizacji zadań publicznych w formie wsparcia, organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym, prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2018 roku.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 22 grudnia 2017r. (piątek) do godz. 15:00 w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Kartuzach. W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty, decyduje data dotarcia przesyłki do Urzędu Miejskiego w Kartuzach.


Załączniki :

1. Zarządzenie Nr 152/2017 Burmistrza Kartuz z dnia 01.12.2017r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego zlecenia realizacji zadań publicznych w formie wsparcia, organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym, prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2018 roku w sferach: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
2. Wzór oferty (format: MS Word i Open Document Text)

UWAGA! Po terminie przyjmowania wniosków załączniki WZORÓW OFERT nie są dostępne do pobrania.