Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Programem Współpracy Gminy Kartuzy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018, przyjętym Uchwałą Nr LI/587/2018 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 10 października 2018 roku, Burmistrz Kartuz zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej na rok 2019, której zadaniem jest opiniowanie ofert złożonych w ramach Otwartego Konkursu Ofert w sferach: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.


DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia

2) Formularz zgłoszenia kandydata na członka Komisji Konkursowej