Zapraszamy do udziału w corocznym konkursie „Piękna Wieś”. Konkurs realizowany będzie w dwóch kategoriach: „Zagroda” i „Wieś”.

Zarząd Województwa Pomorskiego zawiadamia, że zapewnia udział społeczeństwa w opracowaniu projektów  Programów ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej i strefy pomorskiej, w których został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu.

Burmistrz Kartuz informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzania lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy Kartuzy i Miasta Kartuzy na lata 2020-2029, na okres 60 dni, tj. w dniach od  1 marca 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r.; możliwości wnoszenia uwag, wniosków i zastrzeżeń do ww. projektu, przez właścicieli lasów, przez okres 30 dni, tj. w terminie od 1 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r.; konsultacjach w sprawie projektu planów urządzania lasu z autorami projektu, które odbędą się w dniach 2-3 kwiecień 2020 r., w godz. 9.00-14.30, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kartuzach, w sali nr 28 (na parterze).

Od 1 lutego w Gminie Kartuzy obowiązują zmiany w gospodarce odpadami. Między innymi wprowadzono obowiązek segregacji, zmieniono metodę naliczania opłat i zmieniono druk deklaracji o wysokości opłat...