W związku z rozpoczęciem 25. edycji Konkursu Piękna Wieś Pomorska 2018, Burmistrz Kartuz zaprasza do uczestnictwa w gminnym etapie tegorocznej edycji.

Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach:

„Wieś” – w konkursie nie mogą brać udziału laureaci I miejsc finałów wojewódzkich poprzednich 10 edycji;

„Zagroda” – mogą brać udział zagrody rolnicze, tj. siedliska czynnych gospodarstw rolnych, będące miejscem zamieszkania oraz pracy rolnika i jego rodziny, w tym gospodarstwa rolne prowadzące dodatkowo działalność agroturystyczną, nie mogą brać udziału laureaci I miejsc finałów wojewódzkich poprzednich 10 edycji.

Warunkiem przystąpienia do konkursu w obu kategoriach jest złożenie wypełnionej i podpisanej przez właścicieli karty zgłoszenia (wg wzoru) w terminie do 30 marca 2018 r.

Pełen regulamin konkursu, jak również wzory kart zgłoszeniowych oraz kryteria oceny są dostępne na stronie Województwa Pomorskiego www.pomorskie.eu i w Wydziale Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Kartuzach, w pok. 320 lub 323.

Karty można składać bezpośrednio w siedzibie Urzędu w Biurze Obsługi Mieszkańca (na parterze), bądź drogą poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miejski w Kartuzach, ul. gen. J. Hallera 1, 83-300 Kartuzy.

Oceny zgłoszonych wsi i zagród, do dnia 8 czerwca 2018 r., dokona Komisja powołana przez Burmistrza Kartuz, która wyłoni laureatów. Zwycięzcy wezmą udział w eliminacjach na szczeblu powiatowym.


Z poważaniem

Burmistrz Kartuz

Mieczysław Grzegorz Gołuński

Do pobrania: regulamin, karta zgłoszenia