Burmistrz Kartuz po raz kolejny zaprasza do udziału w corocznym konkursie „Piękna Wieś Pomorska”, którego organizatorem jest Województwo Pomorskie. Konkurs realizowany będzie w dwóch kategoriach: „Zagroda” i „Wieś”. W kategorii „Zagroda” mogą uczestniczyć tylko czynne gospodarstwa rolne, będące miejscem zamieszkania i pracy rolnika (z konkursu wyklucza się zagrody mieszkaniowe bez funkcji rolniczej), przy czym w konkursie nie mogą brać udziału laureaci I miejsc zdobytych w finałach wojewódzkich w poprzednich 5 edycjach. 

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie, podpisanej przez właściciela zagrody, karty zgłoszenia dostępnej do pobrania na stronie www.kartuzy.pl lub osobiście w Wydziale Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Kartuzach, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 marca 2019 r.

Zainteresowanych właścicieli zagród rolniczych zapraszam do kontaktu z pracownikami Wydziału Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Kartuzach (pok. 320). Informację telefoniczną można uzyskać pod numerem telefonu 58 694-52-50 (w godzinach pracy Urzędu).

Zgłoszenia należy wysyłać drogą pocztową na adres Urzędu Miejskiego w Kartuzach lub składać osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca (parter tut. Urzędu). Laureaci I miejsca w obu kategoriach walczyć będą o zwycięstwo w konkursach na szczeblu wojewódzkim i powiatowym.

Regulamin konkursu stanowi załącznik nr 1 do Uchwały Nr 155/26/19 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 26 lutego 2019 r. i dostępny jest na stronie www.pomorskie.eu.

Konkurs na szczeblu gminnym zostanie rozstrzygnięty do dnia 7 czerwca 2019 r. Kryteria wyboru najpiękniejszej zagrody oparte będą na założeniach wspomnianego wcześniej regulaminu.

Burmistrz Kartuz
Mieczysław Grzegorz Gołuński

Do pobrania:

1)  Regulamin Konkursu „Piękna Wieś” wraz formularzami zgłoszeń