W związku z porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą Kartuzy a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, dotyczącym realizacji Programu „Czyste Powietrze”, który umożliwia uzyskanie wsparcia finansowego w formie dotacji i/lub pożyczki przez osoby fizyczne, właścicieli domów jednorodzinnych na ocieplenie domu, wymianę okien czy na wymianę starego kotła grzewczego, Burmistrz Kartuz informuje, że:

- osoby fizyczne zainteresowane uzyskaniem wsparcia od dnia 1 sierpnia 2019 r., mogą składać wersje papierowe wniosków o udzielenie dotacji do Urzędu Miejskiego w Kartuzach, ul. Hallera 1,

- osoby fizyczne, które wypełniły wnioski o dofinansowanie, od dnia 1 sierpnia 2019 r. mogą uzyskać pomoc w zakresie sprawdzenia wniosku o dofinansowanie oraz wyjaśnienia w kwestiach dotyczących realizacji Programu „Czyste Powietrze”.


Wniosek o dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze” należy wypełnić wyłącznie w przeznaczonym do tego celu generatorze wniosku (tj. w wersji elektronicznej) dostępnym do pobrania na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku www.wfos.gdansk.pl, po kliknięciu w logo Programu „Czyste Powietrze”.

Przed złożeniem wniosku w siedzibie Urzędu należy wypełnić oświadczenie o zgodności treści wniosku w wersji papierowej (złożonej do Urzędu) z wersją wygenerowaną elektronicznie. Stosowne oświadczenie można pobrać w Wydziale Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska tut. Urzędu (pok. 320) bądź ze strony www.kartuzy.pl (pod obwieszczeniem).


UWAGA:

W związku ze zmianą założeń Programu, wnioski składane do Urzędu Miejskiego w Kartuzach należy wypełniać w obowiązującym generatorze po 29 lipca 2019 r. (wnioski wypełnione przed tą datą, a niezłożone, należy wypełnić na nowym aktualnym formularzu).

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się ze szczegółami i Regulaminem konkursu, które są również dostępne na stronie www.wfos.gdansk.pl, po kliknięciu w logo Programu „Czyste Powietrze”.

Wnioski o dofinansowanie składane do tut. Urzędu muszą być kompletne (tj. zawierać wszystkie wymagane załączniki). Po wstępnej pozytywnej weryfikacji formalnej, wnioski o dofinansowanie przekazywane będą do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, gdzie będą rozpatrywane. O wysokości dofinansowania decyduje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Wysokość dofinansowania jest uzależniona od dochodu.

Pomoc, o której mowa w obwieszczeniu, można uzyskać w Wydziale Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska tut. Urzędu (pok. 320), w godzinach pracy Urzędu. Wypełnione wnioski należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańca (na parterze).


Podbierz załącznik: Oświadczenie