Z satysfakcją informujemy, że 30 sierpnia br. została podpisana umowa z wykonawcą na zaprojektowanie i wybudowanie gminnego systemu selektywnej zbiórki odpadów w Kartuzach. Zwycięzcą przetargu została firma ze Zblewa, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Zojax” S.C. Projekt PSZOK dodatkowo zakłada dostawę i montaż dwóch zbiornic (altan) na odpady w miejscowościach Staniszewo i Brodnica Górna.

Projekt, na realizację którego Gmina Kartuzy otrzymała dotację ze środków unijnych w wysokości prawie 2,5 mln zł, zakłada adaptację byłego targowiska zwierzęcego w Kartuzach na ul. Sędzickiego do nowej funkcji – punktu selektywnej zbiórki odpadów. Ten nowy PSZOK będzie nowoczesny i wygodny dla mieszkańców, przyjazny środowisku. Obiekt znajdujący się w leśnej scenerii zostanie wyposażony we wszystkie niezbędne urządzenia eliminujące negatywne oddziaływanie na środowisko. 


W ramach PSZOK-u będzie działał Punkt Napraw, wyposażony w zestaw narzędzi dla mieszkańców oraz Punkt Ponowne Użycie, do którego mieszkańcy będą mogli dostarczyć przedmioty w stanie używalności. Odpady wymagające naprawy poddawane będą procesowi przygotowania do ponownego użycia. Dotyczy to przede wszystkim odpadów wielkogabarytowych. Dla mieszkańców udostępnione zostaną bezpłatnie dwie przyczepki samochodowe, którymi będą mogli oni dowieźć odpady.


W PSZOK-u nie może zabraknąć miejsca na edukację ekologiczną. Udostępniona zostanie tam mieszkańcom salka służąca do przeprowadzania pogadanek i warsztatów m.in. z zakresu właściwego gospodarowania odpadami.  Znajdzie się tam również ścieżka edukacyjna dla najmłodszych i nie tylko, wyposażona w ławki, tablice informacyjne oraz elementy OZE. 


W punkcie PSZOK gromadzone będą odpady komunalne selektywnie zbierane, z wyłączeniem odpadów zmieszanych/resztkowych oraz odpadów zawierających azbest. Nie ma możliwości, aby w związku z funkcjonowaniem punktu wydzielały się niebezpieczne substancje i uciążliwe zapachy. Podobny PSZOK znajduje się od wielu lat przy ul. Mściwoja II, w zwartej zabudowie usługowo-mieszkaniowej.


Zbierane i magazynowane odpady będą segregowane na:  inne niż niebezpieczne odpady komunalne, odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych (odpady komunalne), przedmioty przeznaczone do ponownego użycia. Zbierane i tymczasowo magazynowane będą następujące frakcje odpadów: odpady wielkogabarytowe (stoły, szafy, kanapy, krzesła), opony samochodów osobowych i jednośladów, odpady zielone, odpady budowlane i remontowe (w szczególności gruz betonowy i zmieszane odpady z budowy), styropian opakowaniowy, papier i tektura, szkło opakowaniowe, szkło inne niż opakowaniowe (w tym szkło płaskie – okienne), tworzywa sztuczne (opakowaniowe), tworzywa sztuczne (inne niż opakowaniowe), odzież i tekstylia, opakowania wielomateriałowe, popioły, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletny), odpady niebezpieczne, takie jak: akumulatory, baterie, lampy fluorescencyjne, przeterminowane leki, termometry rtęciowe, rozpuszczalniki, oleje i tłuszcze inne niż jadalne, opakowania z pozostałościami niebezpiecznymi, środki ochrony roślin, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice, detergenty.


PSZOK wyposażony będzie w zestaw dwóch specjalistycznych kontenerów na odpady zielone (np. z koszenia trawników z terenu spółdzielni), dzięki którym odpady magazynowane nie będą gniły.


Mieszkańcy będą dostarczać odpady do odpowiednich kontenerów, pojemników i pomieszczeń stanowiących wyposażenie PSZOK-u. Odpady dostarczone na teren punktu będą czasowo magazynowane, po czym zostaną przetransportowane do dalszego przetwarzania, w pierwszej kolejności ponownego użycia, recyklingu i odzysku innymi metodami.


Projekt PSZOK dodatkowo zakłada dostawę i montaż dwóch zbiornic (altan) na odpady w miejscowościach Staniszewo i Brodnica Górna (na terenie Szkoły Podstawowej w Staniszewie i przy OSP w Brodnicy Górnej). Będą to obiekty kontenerowe składające się z 4 ścian i dachu, posadowione bezpośrednio na gruncie na utwardzonej, równej powierzchni, wykonane z elementów stalowych i z tworzyw sztucznych, o wysokości ok. 2,5 m, długości ok. 5 m i szerokości ok. 2,5 m. Wewnątrz taki obiekt jest przedzielony ścianką w działową w poprzek. Ścianka wydziela pomieszczenie o szerokości około 1 m. Pozostała przestrzeń jest otwarta. Do posadowienia zbiornic nie będzie potrzeby wykonywania żadnych prac budowlanych.


Wewnątrz altana wyposażona będzie w: 8 znormalizowanych kontenerów o pojemności około 1100 dm3, elektromagnetyczne wyrzutnie zamontowane na wzdłużnych ścianach po cztery na każdej ze stron. Będzie blokada wrzutni sterowana elektronicznie kartą kodowaną za pomocą elektromagnetycznego zamka, czytnik kart wkomponowany w altanę i zamontowany w specjalnie wydzielonej przegrodzie wyposażony w wyświetlacz dotykowy, element sterujący wyposażony w  system informatyczny zarządzający i nadzorujący pracę elektromagnetycznych wrzutni zintegrowany z systemem informatycznym umożliwiającym sczytywanie i przesyłanie danych do zbiorczej bazy danych, zestaw kamer zapewniających monitoring.


Kosze na odpady będą dostępne tylko dla użytkowników posiadających karty z paskiem magnetycznym identyfikujących właściciela. Poziom zapełnienia zbiorników będzie monitorowany przez zarządzającego PSZOK-iem w celu optymalnego planowania logistyki transportu odpadów.


W Staniszewie oraz Brodnicy Górnej postawiony zostanie jeden taki zbiornik, w którym będą zbierane następujące odpady: lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, urządzenia zawierające freony (lodówki), przeterminowane leki, baterie i akumulatory, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, metale, środki ochrony roślin.


Dzięki takiemu rozwiązaniu nie trzeba będzie oddawać części odpadów do Punktów Selektywnej Zbiórki, które są oddalone o kilkanaście kilometrów od Brodnicy Górnej i Staniszewa.


Zbiórka odpadów w nowo zakupionych kontenerach (zbiornicach) będzie dla mieszkańców ww. miejscowości oraz najbliższych okolic bezpłatna. Nadzór nad obiektem prowadzić będzie firma zarządzająca PSZOK (Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów) w Kartuzach oraz Urząd Miejski w Kartuzach.