Zarząd Województwa Pomorskiego zawiadamia, że zapewnia udział społeczeństwa w opracowaniu projektów  Programów ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej i strefy pomorskiej, w których został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu.

Więcej informacji: wejdź.