OBOWIĄZEK ZGŁOSZENIA WYMIANY AZBESTU DO GMINY

Szanowni Państwo,

Do roku 2032, z terenu całej Polski, należy usunąć azbest. W celu jak najlepszej i jak najszybszej realizacji tego zadania, Burmistrz Kartuz udziela dofinansowania na wymianę wyrobów azbestowych. Szczegółowe informacje można uzyskać od pracowników Wydziału Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska tut. Urzędu, pod numerem telefonu 58 694-52-50 lub bezpośrednio w pok. 320 Urzędu Miejskiego w Kartuzach. Informację na temat dofinansowania znajdą Państwo również na stronie www.odpady.kartuzy.pl i kartuzy.pl.

Zapraszam do zapoznania się z warunkami otrzymania dotacji.

Jeżeli jednak z jakichś powodów decydują się Państwo zdemontować azbest na własny koszt, o tym fakcie należy również powiadomić tut. Urząd. Gmina Kartuzy, zgodnie z prawem, prowadzi rejestr obiektów, na których znajduje się azbest oraz aktualizuje informacje na temat zmiany ilości azbestu na terenie Gminy, w związku z jego usunięciem. Dlatego też wszystkich, którzy usunęli azbest na własny koszt proszę o kontakt z pracownikami Wydziału Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska tut. Urzędu, pod numerem telefonu 58 694-52-50 lub bezpośrednio w pok. 320 Urzędu Miejskiego w Kartuzach. Po podaniu informacji o demontażu azbestu, Gmina dokona aktualizacji ilości wyrobów azbestowych pozostałych do usunięcia.

Jest to szczególnie ważne, ponieważ rejestrowanie każdej ilości demontowanego azbestu podaje Nam informację o tym, ile jeszcze azbestu należy usunąć na terenie Gminy, aby dopełnić obowiązku całkowitego usunięcia azbestu do 2032 roku.

Burmistrz Kartuz
/-/ Mieczysław Grzegorz Gołuński


O B W I E S Z C Z E N I E

Nabór wniosków o dofinansowanie do usuwania azbestu – edycja 2019 r.

Burmistrz Kartuz ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie do wymiany azbestu.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie

a) osoby fizyczne,
b) wspólnoty mieszkaniowe,
c) przedsiębiorcy,
d) osoby prawne,
e) jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Co podlega dofinansowaniu

 • demontaż, transport i utylizacja wyrobu azbestowego,
 • transport i utylizacja wyrobu azbestowego.

Warunki dofinansowania

 • dofinansowanie wynosi 100% kosztów związanych z zadaniami podlegającymi dofinansowaniu,
 • kryterium wyboru inwestycji do dofinansowania, w przypadku azbestu niezalegającego, będzie stopień pilności (od I-III, gdzie I-oznacza najwyższy stopień pilności, III – najniższy stopień pilności) określony we wniosku, na formularzu przygotowanym przez Urząd Miejski w Kartuzach. W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski o I-szym stopniu pilności, a w ostatniej kolejności - o III-cim stopniu pilności,
 • Gmina wybiera wykonawcę zadania dla całego terenu Gminy Kartuzy,
 • nie pokrywa się zadań zrealizowanych przez podmiot inny niż wybrany przez Gminę.

Warunki składania wniosków:

 • termin składania wniosków - wnioski należy składać od dnia 18 marca 2019 r. do 31 maja 2019 r. do godz. 15.00. Wnioski złożone poza okresem naboru będą wpisywane na listę rezerwową (nabór na listę rezerwową trwać będzie do 30 października 2019 r.); wnioski z listy rezerwowej nie przechodzą na następny rok,
 • formularze wniosków można pobrać w następujący sposób:
  • za pośrednictwem strony internetowej www.kartuzy.pl
  • za pośrednictwem strony www.odpady.kartuzy.pl
  • osobiście na parterze (Biuro Obsługi Mieszkańca) lub w pok. 320 tut. Urzędu
   (III piętro),
 • wnioski wraz z załącznikami należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańca (parter tut. Urzędu) bądź za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miejski w Kartuzach, ul. Hallera 1, 83-300 Kartuzy; wnioski złożone pocztą elektroniczną rozpatrywane będą tylko w przypadku posiadania uwierzytelnionego podpisu elektronicznego.

Szczegółowych informacji na temat naboru udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Kartuzach, w godz. pracy Urzędu (pok. 320, tel. 58 694 52 50). Podstawą udzielenia dotacji jest uchwała Rady Miejskiej w Kartuzach nr XLVII/552/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r.

Burmistrz Kartuz
/-/ Mieczysław Grzegorz Gołuński


WAŻNE pliki do pobrania:

1) Wniosek o dofinansowanie

2) Załącznik nr 2 - informacja