Gmina Kartuzy uzyskała dofinansowanie w wysokości 3 714 748,07 zł. na realizację projektu pod nazwą ''Szukam... Znajduję... Pracuję...''. Projekt realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kartuzach wraz ze Spółdzielnią Socjalną Pasja w Kartuzach.

Odbiorcami wsparcia będzie ponad 312 klientów pomocy społecznej w tym osoby z niepełnosprawne, osoby bezrobotne zakwalifikowane do III profilu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kartuzach oraz pozostali klienci pomocy społecznej, którzy wymagają wsparcia w celu aktywizacji społecznej i zawodowej. Działania w projekcie skierowane są również do otoczenia osób i rodzin uczestników projektu w zakresie niezbędnym do aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu np. wyjazdy rodzinne i udział dzieci uczestników projektu w zajęciach pozalekcyjnych. 

W ramach realizacji projektu planowane są następujące działania:

 • Realizacja Programu Aktywizacja i Integracja w porozumieniu z PUP w Kartuzach- 30 osób.
 • Skierowania 42 uczestników projektu do Centrów Integracji Społecznej w Garczu i Ostrzycach w ramach porozumienia Gminy Kartuzy z Gminą Chmielno i Ostrzyce -42 osoby.
 • Utworzenie Klubu Integracji Społecznej przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kartuzach i objęcie wsparciem - min.240 osób w ramach, którego realizowane będą zadania przez:

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

 • aktywizację społeczną (rekrutacja uczestników, praca socjalna), 
 • warsztaty psychologiczne wraz z poradnictwem indywidualnym, 
 • prowadzenie grup wsparcia,
 • zajęcia wyjazdowe rehabilitacyjne i usprawniające psychoruchowo dla osób niepełnosprawnych,
 • Rodzinny Uniwersytet Aktywności,
 • Młodzieżowy Klub Środowiskowy dla dzieci i młodzieży,
 • wsparcie finansowe np.; koszty dojazdu uczestników na zajęcia.

 

Spółdzielnię Socjalną Pasja:

 • organizację staży zawodowych,
 • organizację kursów zawodowych,
 • organizacja wizyt studyjnych,
 • animacja pracy,
 • warsztaty aktywizacji zawodowej wraz z poradnictwem indywidualnym,
 • prowadzenie Klubu wolontariatu,
 • poradnictwo prawno- obywatelskie,
 • warsztaty wizażu i stylizacji.

 

Rekrutacja do projektu trwa od listopada 2015 i ma charakter otwarty. Kandydaci do projektu mogą zgłaszać się do biura projektu GOPS w Kartuzach ul. Gdańska 10 a gdzie otrzymają szczegółowe informacje na temat projektu i proponowanych form wsparcia.