Przetargi

W dniu 18.09.2019 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  592302-N-2019 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Rewaloryzacja parku miejskiego przy ulicy Majkowskiego w Kartuzach,w ramach projektu pn.: „Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz”

 

Znak sprawy: ZP.271.24.2019

W dniu 16.09.2019 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 598042-N-2019 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Roboty budowlane na drogach gminnych: ul. Bursztynowej w Kartuzach, ul. Kiełpińskiej w Mezowie, ul. Energetyków w Kiełpinie i Os. XX-lecia w Kartuzach

 

Znak sprawy: ZP.271.28.2019

Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na roboty budowlane o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej 30 000 euro pn.:

Docieplenie świetlicy  w miejscowości Borowo w ramach inwestycji sołeckich, gm. Kartuzy

W dniu 13.09.2019 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 597160-N-2019 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie sołectw Bącz, Mezowo, Prokowo, Pomieczyńska Huta, Kosy, Kolonia, Kartuzy, Dzierżążno w ramach Funduszu Sołeckiego

 

Znak sprawy: ZP.271.27.2019

W dniu 9.09.2019 r. w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej opublikowano pod numerem 2019/S 173-422470 ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Kartuzy

Znak sprawy: ZP.271.26.2019

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod linkiem https://platformazakupowa.pl/pn/kartuzy

Gmina Kartuzy zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego pn.:

"Przeprowadzenie zajęć rozwijających kompetencje matematyczne – szachy w ramach projektu „Tajemnice leśnego zakątka” Przedszkole w Brodnicy Górnej – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Kartuzy"

Postępowanie jest prowadzone w procedurze przewidzianej w art. 138o Pzp dla udzielenia zamówienia na usługi społeczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000,00 EURO.

 

Znak sprawy: ZP.271.23.2019

W dniu 04.09.2019 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  593165-N-2019 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Mury oporowe oraz dostosowanie wejścia głównego na teren szkoły dla osób niepełnosprawnych – na części działek ewid. o nr 235/1 i 360 w Szkole Podstawowej w Brodnicy Górnej

 

Znak sprawy: ZP.271.25.2019

W dniu 09.08.2019 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  584596-N-2019 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Przebudowa dróg gminnych – nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej - na ul. Sambora w Kartuzach, w Sianowie, Smętowie i Staniszewie oraz płyta skateparku w Dzierżążnie

 

Znak sprawy: ZP.271.21.2019

Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej 30 000 euro pn.:

Przeprowadzenie zindywidualizowanych zajęć z terapii pedagogicznej dla dzieci niepełnosprawnych w ramach projektu „Tajemnice leśnego zakątka” Przedszkole w Brodnicy Górnej – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Kartuzy

Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej 30 000 euro pn.:

Przeprowadzenie zindywidualizowanych zajęć logopedycznych dla dzieci niepełnosprawnych w ramach projektu „Tajemnice leśnego zakątka” Przedszkole w Brodnicy Górnej – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Kartuzy.

Gmina Kartuzy zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego pn.:

"Przeprowadzenie zajęć z robotyki w ramach projekt pn. „Tajemnice leśnego zakątka” Przedszkole w Brodnicy Górnej – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w gminie Kartuzy ".

Postępowanie jest prowadzone w procedurze przewidzianej w art. 138o Pzp dla udzielenia zamówienia na usługi społeczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000,00 EURO.

 

Znak sprawy: ZP.271.17.2019

Podkategorie