Przetargi

W dniu 19.06.2019 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 563662-N-2019 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Budowa systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Kartuzy w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Znak sprawy: ZP.271.10.2019

Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej 30 000 euro pn.:

Wykonanie prac remontowych pomieszczeń piwnicy, parteru i piętra budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kartuzach przy ul. Piłsudskiego 10 na dz. nr 17/3 obr. Kartuzy, powstałych w wyniku awarii instalacji sanitarnej – naprawa instalacji elektrycznych poprzez jej wymianę oraz wykonanie prac malarskich w zalanych pomieszczeniach. 

Postępowanie na podstawie art. 4 ust.8 nie podlega zapisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 Znak sprawy: KM.7031.25.27.1.2019.DM

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 24.06.2019 r. godz. 12:00

W dniu 13.06.2019 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  560393-N-2019 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Przebudowa gminnych dróg gruntowych za pomocą ułożenia płyt drogowych wielootworowych typu YOMB w 2 rejonach Gminy Kartuzy

Znak sprawy: ZP.271.9.2019

Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej 30 000 euro pn.:

Usunięcie i unieszkodliwienie oraz transport wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kartuzy.

W dniu 31.05.2019 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  550770-N-2019 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad jeziorem Karczemnym w Kartuzach – „Promenada” etap III

 

Znak sprawy: ZP.271.8.2019

W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Podkategorie