W dniu 04.07.2019 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 568659-N-2019 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Budowa ścieżki edukacyjnej leśnego przedszkola oraz placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Brodnicy Górnej

Znak sprawy: ZP.271.13.2019

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

3) Dokumentacja techniczna

19.07.2019

1) Informacja z otwarcia ofert

2) Wzór grupy kapitałowej

22.08.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty