W dniu 04.07.2019 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 568691-N-2019 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Przebudowa budynku i zmiana sposobu użytkowania części mieszkalnej na funkcję oświatową ZKiW w Brodnicy Górnej

Znak sprawy: ZP.271.14.2019

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

3) Dokumentacja techniczna

18.07.2019r.

1)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 18.07.2019r.

2) Wyjaśnienia i Modyfikacje numer 1 z dnia 18.07.2019r.

23.07.2019r.

1) Informacja z otwarcia ofert

2) Wzór grupy kapitałowej

07.08.2019r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

21.08.2019 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia