W dniu 26.07.2019 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  578399-N-2019 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Przebudowa drogi gminnej nr G 155291G w Starej Hucie – droga transportu rolnego 2019 r.

 

Znak sprawy: ZP.271.19.2019

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

3) Dokumentacja

08.08.2019r.

1) Wyjaśnienia numer 1 z dnia 08.08.2019r.

12.08.2019r.

1) Informacja z otwarcia ofert

2) Wzór grupy kapitałowej

21.08.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty